20Q UITSPLITSING TOEVERTROUWDE MIDDELEN NAAR ZAKELIJK EN PARTICULIER BEDRAGEN IN MILJARD lllll 2 1992 1993 1994 1995 1996 PARTICULIER ZAKELIJK 102 De door particulieren aan de Rabobankorganisatie toevertrouwde middelen namen in het verslagjaar met 7,4 (5,7)% toe tot f 112,9 (105,1) miljard. De zakelijke tegoeden stegen in deze periode met 8,3 (13,5)% tot f 63,1 (58,3) miljard, met name vanwege hogere tegoeden in rekening-courant. Het merendeel van de middelen staat op rekeningen bij de lokale Rabobanken. Eind 1996 beschikten zij over f 148,4 (138,4) miljard aan spaargelden en overige toevertrouwde middelen. Aan de passivakant groeide het interbancaire bedrijf, en wel met f 9,1 (4,0) miljard. Eind 1996 hielden collegabanken f 53,6 (44,5) miljard aan op rekeningen bij de Rabobank. Aangezien de groei van de kredietverlening die van de toevertrouwde middelen ruimschoots overtrof werden meer nieuwe schuldbewijzen uitgegeven dan er werden afgelost, zodat deze post steeg tot f47,5 (37,5) miljard. Het aansprakelijk groepsvermogen steeg tot f 20,0 (18,0) miljard. Hierin is de voorziening voor algemene risico's (VAR) nog niet begrepen. Conform de in het Nederlandse bankwezen gebruikelijke gedragslijn heeft de Rabobank in de loop van de tijd deze buffer opgebouwd om bijzondere risico's te kunnen opvangen. Eind 1996 bedroeg de VAR van de Rabobank circa f 3.450 miljoen. Deze stille reserve is in de balans per ultimo 1996 voor de laatste keer in mindering gebracht op de activapost kredietverlening. Met ingang van het boekjaar 1997 zal de VAR worden omgevormd tot een open fonds voor algemene bancaire risico's (FAR), dat als een afzonderlijke post zal verschijnen aan de passiefzijde van de balans. Ontwikkeling passiefposten 1996 Bedragen in f miljard 1995 Groei in 96 Relatieve aandelen in% Toevertrouwde middelen zakelijk 63,1 58,3 8,3 19,0 Toevertrouwde middelen 112,9 105,1 7,4 34,1 particulieren Totaal toevertrouwde middelen 176,0 163,4 7,7 53,i Schuldbewijzen 47,5 37.5 26,8 14,3 Interbancaire middelen 53,6 44,5 20,4 16,2 Voorzieningen 16,9 14,6 15,6 5,1 Aansprakelijk groepsvermogen 20,0 18,0 10,9 6,0 Overige passiva 17,3 15,5 11,8 5,3 Totaal passiva 331,3 293,5 12,9 100,0

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 53