I Dit bedrijfsonderdeel richt zich bij de kredietverlening in binnen-en buitenland met name op de food- en agrisector en de gezondheids zorg. De belangrijkste dochterondernemingen, Interpolis (verzeke ringen), De Lage Landen (leasing en factoring) en Nedship Bank (scheepsfinancieringen), leverden een aandeel van f 3,6 (- 0,4) miljard in de totale kredietgroei. Eind 1996 hadden zij voor in totaal f 12,3 (8,7) miljard aan financieringen in de boeken staan. Uitsplitsing private kredietverlening naar bedrijfsonderdelen (bedragen in miljarden guldens)31-12-199631-12-199531-12-1994 Binnenlands bankbedrijf 161,0 145,2 134,7 Internationaal bankbedrijf 43,0 35,9 32,3 Dochterondernemingen 12,3 8,7 9,1 Totaal Rabobankorganisatie 216,3 189,8 176,1 Het interbancaire bedrijf, bestaande uit vorderingen op andere banken, daalde aan de activakant rnet_£4,5 miljard tot f 39,2 (43,7) miljard, na nog een groei met f 3,6 miljard in het voorgaande jaar. De daling deed zich zowel bij de kortlopende als bij de langlopende interbancaire uitzettingen voor. Ontwikkeling actiefposten Bedragen in Groei in 96 Relatieve f miljard aandelen in 96 1996 1995 Kredietverlening zakelijk 121,6 109,3 11,2 36,7 Kredietverlening particulieren 94,7 80,5 17,8 28,6 Kredietverlening overheid 4,5 3,7 19,6 13 Totaal kredietverlening 220,8 193,5 14,1 66,6 Interbancaire uitzettingen 39,2 43,7 - 10,4 11,8 Rentedragende waardepapieren en aandelen 51,3 40,2 27,6 15,5 Overige activa 20,0 16,1 24,7 6,1 Totaal activa 331,3 293,5 12,9 100,0 Passiefzijde balans De toevertrouwde middelen stegen in het verslagjaar met 7,7 (8,3)% tot f 176,0 (163,4) miljard. In de vijf voorafgaande jaren werd een gemiddelde groei van 6,7% per jaar gerealiseerd. De spaar gelden lieten een toename met f 3,9 (2,4) miljard zien, terwijl de aanwas van de overige toevertrouwde middelen uitkwam op f 8,7 (10,1) miljard. Onder deze laatste post zijn onder meer begrepen de zakelijke tegoeden, de tegoeden op betaalrekeningen van parti culieren, de bij professionele partijen opgenomen (dag)gelden en de fondsen Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 52