Balans en resultaat' Het jaar 1996 was in vele opzichten een succesvol jaar. Dankzij de sterk gestegen vraag van klanten naar de diensten en producten van de Rabobank namen de activiteiten in binnen- en buitenland zeer krachtig toe. In het verlengde daarvan gingen ook de baten fors omhoog. De volumegroei, de gunstige rentestructuur, het aange name beursklimaat en de voorspoedige gang van zaken bij het verzekeringsbedrijf droegen hiertoe bij. De hogere bedrijvigheid ging eveneens gepaard met een versnelling van de lastengroei. Het resultaat was een stabiele winst ontwikkeling: het nettoresultaat steeg met 14,4 (11,1)% tot f 1.632 (1.427) miljoen. Actiefzijde balans De toegenomen bedrijvigheid vertaalde zich in een stijging van het geconsolideerde balanstotaal met 12,9 (9,1)% rot f 331,3 (293,5) miljard. Ter vergelijking: in de periode 1991 tot en met 1995 bedroeg de balansgroei gemiddeld 7,8% per jaar. De totale kredietportefeuille groeide in het verslagjaar met 14,1 (7,6)% tot f 220,8 (193,5) miljard. Het overgrote deel daarvan 1 Tussen haakjes zijn de vergelijkbare cijfers per 3 I december 1995 c.q. over 1995 weergegeven.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 49