Om zich verder te bekwamen biedt Rabobank Nederland tal van faciliteiten, waarvan door veel managers gebruik wordt gemaakt. Zo studeerde in december 1996 de eerste lichting lokale Rabobank- directeuren aan Nijenrode University af in het kader van de speciaal voor de RabobankAcademie ontwikkelde MBA-leergang Onder nemend bankieren. Ook in de komende jaren zullen steeds groepen lokale directeuren deze tweejarige opleiding afronden. Dat geldt ook voor het Executive MBA-programma dat door de Rotterdam School of Management voor de cursisten van de RabobankAcademie werd ontwikkeld. Om de managers van de lokale banken te onder steunen, die betrokken zijn bij veranderingsprocessen die gericht zijn op een verbetering van de lokale dienstverlening, werd de workshop Het managen van veranderingen gegeven. Deze workshop werd in 1996 door 125 managementteams van lokale Rabobanken gevolgd.Voorts werd in het verslagjaar voor de individuele loopbaan begeleiding van de lokale directeuren en de managers van Rabobank Nederland het programma Management op weg naar 2000 opgezet. Door middel van assessments en ontwikkelafspraken worden optimale individuele loopbaantrajecten uitgezet. In het eerste jaar van het bestaan gaf reeds een kwart van de directeuren van de lokale banken zich voor dit programma op. Dankzij dit programma ontstaat er organisatiebreed een goed overzicht van het potentiële bestand van geschikte managers, waaruit bij de vervulling van managementvacatures kan worden geput. Werkgelegenheid Na een aantal jaren van personeelsreductie ten gevolge van auto matiseringsinspanningen en efficiencyoperaties nam het aantal PERSONEELSBEZETTING RABOBANKORGANISATIE VOLLEDIGE ARBEIDSPLAATSEN X 1000 LOKALE RABOBANKEN RABOBANK NEDERLAND 8INNENLAND DOCHTERS BINNENLAND BUITENLAND medewerkers in het verslagjaar met bijna 7,6 (-0,9)%, ofwel 2.838 (-352) toe. Tweederde van deze stijging deed zich voor bij de lokale Rabobanken. Ze had verschillende oorzaken. De snelle groei van het activiteitenniveau en de verbetering van de dienstverlening vergden extra mensen, zowel in de adviessfeer als in de verwerking. Zo moesten er ten behoeve van het segment Financiële Advisering binnen twee jaar ruim 300 nieuwe adviseurs worden gevonden. Deze konden deels via opleiding uit de eigen gelederen worden gerecruteerd en moesten deels van buiten worden aangetrokken. Extra mensen werden ook ingezet omdat de ontwikkeling van een aan tal geautomatiseerde systemen meer tijd vergde dan werd verwacht. Onderzoek onder de lokale Rabobanken wees uit dat de groei van het medewerkersbestand voor twee derde een gevolg was van de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 46