- 25 26 november Drs. D. J. Groninger, lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, biedt als vertegen woordiger van de bij de Chipknip samenwerkende banken Minister Jorritsma van 27 Verkeer en Waterstaat de 1.000.000-ste Chipknip aan. 28 De kapitaalmarktrente bereikt de laagste stand van het jaar. De rente op 10-jaars staats obligaties komt op 5,6% uit. Dit komt in de buurt van de laagste rentestand sinds het einde 29 november van de jaren zestig. In de eerste maanden van 1996 was de lange rente nog fors gestegen. 30 RENTE IN NEDERLAND MAANDGEMIDDELDEN Ifv 83 84 85 86 87 KAPITAALMARKTRENTE 90 91 92 93 94 95 GELDMARKTRENTE 6 december Uitspraken van de voorzitter van de FED, Alan Greenspan, leiden tot een Fikse daling van de Dow Jones-index. Ook andere beurzen dalen mee. Maar de schade blijft beperkt. 7 Op woensdag 11 december dalen de koersen opnieuw fors. Wall Street staat dan echter nog altijd flink hoger dan aan het begin van het jaar. 8 Uit NIPO-onderzoek blijkt dat huizenbezitters meer behoefte hebben aan zekerheid over de betaling van hun maandelijkse hypotheeklasten.De Rabobank introduceert daarom 9 de Hypotheekbescherming. Het nieuwe product biedt klanten een tijdelijke financiële ondersteuning bij ziekte of werkloosheid. 10 - 11 In het verslagjaar werd ruim 29.000 keer een cursus van de Rabo- bankAcademie gevolgd, waarbij sommige medewerkers meerdere cursussen volgden. Dit betekent een stijging van 25% ten opzichte van 1995. Naast de RabobankAcademie kent de Rabobankorganisatie nog tal van andere interne en externe scholings- en opleidingsmogelijkheden. Hiervan wordt op grote schaal gebruikgemaakt. Hen en ander illustreert dat medewerkers volop in zichzelf investeren om met de organisatie mee te veranderen en tevens dat de bank daartoe volop mogelijkheden biedt. In totaal was met opleidingsinspanningen voor de bank - evenals in 1995 - een bedrag van circa f 95 miljoen gemoeid. Dat is exclusief verletkosten een kleine 4% van de totale loonsom. Om in de komende jaren aan de groeiende vraag naar hoogopge leide medewerkers te voldoen kan echter niet uitsluitend worden volstaan met scholing en opleiding van zittende medewerkers. Meer aandacht voor centrale werving en selectie zal ertoe bijdragen dat het tekort wordt ingelopen. Instrumenten om de instroom van nieuw talent te versnellen zijn: professionalisering van de reguliere werving, inschakeling van wervingsbureaus, een betere benutting van netwerken op universiteiten en HBO-opleidingen om permanent trainees aan te kunnen trekken, een snelle afhandeling van open sollicitaties en meer nadruk op loopbaanplanning. Managers De managers van de lokale Rabobanken en van Rabobank Neder land hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bi] het realiseren van de veranderingsprocessen die de Rabobankorganisatie door maakt. Zowel aan hun deskundigheid als aan hun managementstijl worden hoge eisen gesteld.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 45