28 29 oktober Onder de naam Euro-infodesk stelt de Rabobank een telefoonlijn open voor ondernemers en particulieren met vragen over de komende invoering van de euro, de nieuwe Europese 30 munt. Ook op Internet biedt de Rabobank veel informatie aan over de introductie van de nieuwe munt. 31 BUI Clinton wordt herkozen als President van de Verenigde Staten van Amerika. In het Congres behouden de Republikeinen hun meerderheid. Volgens de financiële markten is hiermee het beste scenario uitgekomen. PVF Pensioenen en Rabobank Nederland maken bekend dat ze onderzoeken hoe ze in de toekomst samen kunnen werken. PVF Pensioenen is met een beheerd vermogen van ruim f40 miljard een van de grootste spelers op de markt van pensioenvoorzieningen en sociale fondsen. De Europese Commissie maakt bekend dat Nederland al in 1996 zou voldoen aan de EMU-criteria. 8 november RIAS, de adviesdochter van Rabobank International, heeft samen met twee Russische partners een joint-venture opgericht om te adviseren bij de privatsiering en herstructu- 9 rering van de Russische food- en agri-industrie. De Rabobank levert het management van de nieuwe organisatie. 10 Het wereldvoedselvraagstuk komt op de VN-voedseltop in Rome weer hoog op de politieke agenda. De aanhoudende bevolkingsgroei en de snelle economische ontwikkeling in voorheen arme Idnden zorgen namelijk voor een sterke stijging van de vraag naar voedsel. 16 Rabobankcultuur en een doorslaggevende factor in het vermogen om customer value te leveren - is eveneens in ruime mate bij de meeste Rabobankmedewerkers te vinden. Uit het periodieke onder zoek onder medewerkers mag worden geconcludeerd dat de in 1994 ingezette herpositionering van de bank, die begin 1995 in de nieuwe huisstijl zichtbaar werd gemaakt, tot aanwijsbaar nieuw elan onder de medewerkers heeft geleid. De operatie heeft een succesgevoel losgemaakt met uitstralingseffecten op vele terreinen. Dit is van groot belang, omdat de medewerkers primair de dragers zijn van de vele veranderingen en vernieuwingen die de Rabobank- organisatie sinds enkele jaren doormaakt. De beweging om de financiële behoeften tot centraal vertrekpunt voor de klantbenadering te maken en de daaruit voortgevloeide reorganisaties hebben een groot beroep gedaan op hun vermogen tot flexibiliteit en vergden veel initiatief. Het spreekt vanzelf dat de organisatie hierbij op haar voorwaardenscheppende rol mag worden aangesproken. De doel stellingen die zij op personeelsgebied heeft geformuleerd zijn: verbreding van de inzetbaarheid; betere en planmatige afstemming van vraag en aanbod; bevordering van kwaliteitsgerichte arbeids productiviteit; en bevordering van een innovatieve organisatiecultuur. In het sociaal beleid staan de begrippen volwassenheid, gelijkwaar digheid en wederzijdse verantwoordelijkheid centraal. De bank schept de condities waaronder medewerkers zich kunnen ontwikke len. De medewerkers op hun beurt kennen de eigen verantwoorde lijkheid en nemen die ook. Samen brengen bedrijf en medewerkers de dienstverlening zo op een hoger niveau. Om dit beleid verder gestalte te geven zijn in 1996 vele plannen gemaakt en projecten van start gegaan in de sfeer van management-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 43