Schecpshypothecaire leningen worden snel afgelost, zeker in een tijd dat er in de zeevaart goed wordt verdiend. Om die reden bleef de groei van de leningenportefeuille met f 0,9 (-0,2) miljard tot f 3,8 (2,9) miljard achter bij de hoge productie aan nieuwe leningen. Het nettoresultaat van Nedship Bank steeg tot f 35 (31) miljoen. Schretlen Co. De activiteiten van Schretlen Co., de private bank van de Rabo bank, bestaan uit vermogensadvies en -beheer, alsmede financiële planning ten behoeve van vermogende klanten. De bank zag dank zij het voortreffelijke beursklimaat en de duwkracht vanuit de lokale Rabobanken haar beheerd vermogen met meer dan 36 (45)% stijgen tot f 4,4 (3,2) miljard. Eind 1996 was haar klantenbestand gegroeid tot ruim 2.100 (1.500). In het verslagjaar verzesvoudigde het resultaat vóór afdracht van aanbrengprovisies aan de lokale Rabobanken tot f 9,3 (1,6) miljoen. Dit is vrijwel volledig aan de banken uitgekeerd. De uitstekende financiële resultaten gingen gepaard met veel aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening. Onderzoek heeft aangetoond dat de klanten zeer tevreden zijn over deze dienstverlening die ze als 'uniek' kwalificeren. Gilde Investment Management Met de overname in het verslagjaar van Gilde Investment Manage ment heeft de Rabobank zich een belangrijke positie verworven in de markt voor risicodragend vermogen. Voor Gilde betekent de samenwerking een aanzienlijke versterking van de financiële slag kracht. Tevens zal Gilde kunnen profiteren van een toestroom van participaties vanuit het omvangrijke Rabobanknetwerk. In het verslagjaar konden al de eerste vruchten van de samenwerking worden geplukt. De investeringsportefeuille van Gilde Investment

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 40