Een noviteit op het gebied van vastrentende waarden vormde de door Rabobank International op de markt gebrachte Late Flower- obligatie. Dit met name voor de klanten van de lokale Rabobanken ontwikkelde beleggingsinstrument is bedoeld als studiefinanciering of pensioenvoorziening. De vaste rente van deze obligatie wordt gedurende de looptijd opgespaard en vervolgens samen met de hoofdsom in jaarlijkse termijnen uitgekeerd. Op het gebied van aandelen heeft Rabobank International haar positie via het in Amsterdam gevestigde Rabo Securities verder weten te versterken. Deze 'aandelendochter' van Rabobank Interna tional, die in het verslagjaar de activiteiten van de Robeco Effecten- bank heeft overgenomen, verzorgde voor een aantal gerenom meerde bedrijven de begeleiding en voorfinanciering van aandelen- plaatsingen. Ook werd door Rabo Securities geparticipeerd in de emissie van cumulatief preferente aandelen door enkele grote ondernemingen. Ook op de markt van geavanceerde instrumenten om rente- en valutarisico's af te dekken, de zogeheten derivaten, was Rabobank International in het verslagjaar weer prominent aanwezig. Ultimo 1996 had het derivatenbedrijf een omvang van f 855 (637) miljard aan onderliggende waarden. Dit bedrag komt overeen met f 4,5 (3,1) miljard aan naar risicograad gewogen kredietequivalenten. Private banking In de wereldwijd snel groeiende markt van particuliere en zakelijke vermogens heeft Rabobank International haar daarop gerichte private banking-activiteiten verder uitgebouwd. Private banking is voor de bank mondiaal gezien een speerpunt geworden. Om aan de verwachtingen van private banking-klanten te kunnen voldoen zijn in het verslagjaar omvangrijke investeringen gedaan in middelen,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 35