23 - 24 juli - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 juli 30 I- 31 Asielzoekers in asielcentra kunnen gaan deelnemen aan het elektronisch betalingsver keer. Rabobank Nederland en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben daartoe een overeenkomst gesloten. De asielzoekers ontvangen via het COA een pinpas van de Rabobank. Rabobank International heeft in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh Stad een verte genwoordiging geopend. De perspectieven op het gebied van food- en agribusiness zijn veelbelovend in de snelgroeiende economie van het Zuidoost-Aziatische land. - 6 - 7 President Mkapa van Tanzania opent de Kilimanjaro Co-operative Bank. Deze bank, voortgekomen uit een door de Stichting Steun door Rabobanken opgezet spaar- en kredietsysteem, fungeert als bank voor coöperaties van kleine koffieboeren en wordt geleid door een voormalige directeur van een lokale Rabobank. 8 - 9 10 augustus - 11 tot het hele gamma van producten, zoals nieuwe emissies, herplaatsin gen en derivaten, die tot het terrein van investment banking behoren. Rabobank International was in het verslagjaar in het kader van haar nichestrategie actief betrokken bij tal van fusies en overnames in binnen- en buitenland. Zo kon de bank dankzij het mondiale netwerk waarvan zij deel uitmaakt de aankoop en de financiering bewerkstelligen van een in Florida gevestigde fruitmultinational, een van de grootste ter wereld en eigendom van de Mexicaanse overheid, door een in Chili gevestigde onderneming. Daarbij ging het om een intensieve samenwerking tussen vier landenkantoren in Noord- en Zuid-Amerika. Een ander voorbeeld betreft de finan ciering van de import van een complete melkpoederfabriek uit Denemarken ten behoeve van een Argentijnse zuivelonderneming. Dat big ticket deals geen uitzondering zijn, blijkt ook uit het man daat dat Rabobank International in het verslagjaar verwierf om de voorfinanciering van de cacao-oogst in Ghana te arrangeren. In het productenpalet van corporate banking verschuift het accent in toenemende mate van traditionele renteproducten, zoals krediet verlening, naar provisieproducten en bijzondere, deels buiten de balans blijvende financieringsstructuren. Als gevolg van deze verschuiving is het aandeel van de provisiebaten binnen corporate banking de afgelopen jaren sterk gegroeid tot inmiddels ruim 35% van de totale inkomsten en is het aandeel van de rente-inkomsten evenredig gedaald. Ondanks deze ontwikkeling is ook in het verslagjaar de kredietverlening van Rabobank International met 19,8 (11,2)% tot f 43,0 (.35,9) miljard weer sterk gegroeid.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 33