stelling bestond, werd in december de Hypotheekbescherming geïntroduceerd. Dit is een verzekeringsproduct dat klanten tijdelijk financiële ondersteuning biedt bij ziekte of werkloosheid. Persoonlijk financieel advies Een duurzame relatie tussen klant en bank wordt ook in toene mende mate bepaald door het vermogen om adequaat in te spelen op de behoefte aan financiële planning. Dit houdt verband met de snelle groei van het vermogensbezit in de afgelopen jaren. Volgens berekeningen van IRIS, de researchdochter van Rabobank Neder land en de Robeco Groep, verdubbelde het particuliere vermogen tussen 1986 en 1996 van f 809 miljard tot f 1.794 miljard, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van gemiddeld 8%. Het in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen belegde vermogen groeide met gemiddeld 12% per jaar het snelst. Daarbinnen vormden aandelen met een toename van 17% per jaar de sterkstgroeiende vermogens categorie, op de voet gevolgd door de beleggingsfondsen met een jaarlijkse groei van gemiddeld 14%. Op basis van de eigen klanten populatie signaleert de Rabobank een aantal oorzaken voor de snelle particuliere vermogensgroei in Nederland. De belangrijkste zijn bedrijfsbeëindigingen, hogere salarissen, het vrijkomen van in het verleden afgesloten levensverzekeringspolissen, de waardestij ging van de eigen woning, het uitkopen van agrarische gronden ten behoeve van de woningbouw en het 'grote erven': het massaal over dragen van vermogen van de naoorlogse generatie op de volgende. De lokale behoefte om de vrijgekomen gelden niet snel consumptief te besteden, maar zo rendabel mogelijk te beleggen wordt nog ver sterkt door het steeds verder terugtreden van de overheid op het terrein van collectieve voorzieningen. De lokale Rabobanken hebben in de afgelopen jaren veel werk verzet om in te kunnen spelen op de behoefte van klanten aan vermogensvorming. De adviseurs die voor deze groep klanten staan opgesteld bedienen zich daarbij behalve van de producten van het eigen commissionairsbedrijf ook van de producten van verzekerings dochter Interpolis, vermogensbeheerder Robeco en de adviezen van researchdochter IRIS. Voor de meer vermogende klanten die maat werkoplossingen zoeken voor hun specifieke financiële situatie wordt veelal de assistentie ingeroepen van Schretlen &c Co, de private bank van de Rabobankorganisatie in Nederland. De nadruk in het productaanbod ligt op innovatie. Voorbeelden daarvan zijn het door de Robeco Groep geïntroduceerde RG AEX Garant Fund, waarbij bepaalde koersniveaus op de effectenbeurs met behulp van put-opties worden 'vastgeklikt' en de Late Flower- obligatie met uitgestelde rendementsuitkering ten behoeve van studiefinanciering of pensioenvoorziening. De financieel adviseurs kiezen in de groeiende vermogensmarkt voor een actieve benadering van klanten die op basis van bepaalde kenmerken, zoals leeftijd of directeur-grootaandeelhouderschap, in specifieke doelgroepen worden verdeeld. Klanten blijken deze anti ciperende werkwijze, waarbij eerst een uitvoerige analyse van hun financiële behoeften wordt gemaakt, in de praktijk zeer op prijs te stellen. In het verslagjaar zijn vanuit deze benadering diverse acties ondernomen en werd tevens een vernieuwde editie uitgebracht van de fiscale en financiële jaargids voor directeuren-grootaandeel houders, de zogeheten DGA-Gids. De door de lokale Rabobanken in het kader van de financiële planning geleverde inspanningen weerspiegelen zich in de cijfers. De afzet van levensverzekeringen kende opnieuw een forse groei. Eind 1996 hadden de lokale Rabobanken 1.175.000 (1.090.000)

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 27