Ook in de overspannen woningmarkt van 1996 hebben de lokale Rabobanken, zoals steeds, primair vanuit het klantenbelang geopereerd. Als relatiebank gaat het hen er niet om om zo snel mogelijk een transactie af te sluiten, maar om de klant een advies te geven dat perfect past bij diens mogelijkheden en behoeften, ook op de langere termijn. Geen van beide, noch de klant, noch de bank, is erbij gebaat als er later problemen komen doordat bij een rente stijging de lasten te hoog oplopen. De toegevoegde waarde van de Rabobanken ligt erin samen met de klant van tevoren duidelijkheid te verschaffen over wat de consequenties van bepaalde keuzes kun nen zijn. Dit vereist goede voorlichting vooraf. Op dat punt hebben de Rabobanken in het verslagjaar een grote inspanning geleverd. Zo werd opnieuw een landelijke Infodag Wonen georganiseerd, die wederom tienduizenden bezoekers trok. De in 1995 als experiment gestarte Hypotheek Infolijn werd in het begin van het verslagjaar grootschalig geïntroduceerd. En bij een aantal Rabobanken is een begin gemaakt met de plaatsing van de Rabobank Woonwijzer. Dit zijn informatiezuilen waarop niet alleen een overzicht wordt gegeven van de beschikbare koophuizen in de regio, maar ook van de woon- en leefomgeving van de desbetreffende panden, zoals scholen en winkelvoorzieningen. Ook werden ten behoeve van de klanten nieuwe hypotheekproduc ten ontwikkeld. In oktober werd de OpMaat Hypotheek geïntrodu ceerd. Een uiterst flexibele hypotheekvorm, die zowel op het moment van afsluiten als later optimaal kan worden aangepast aan de financiële behoeften van klanten. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen uit meer of minder aflossen, looptijd verlengen of verkorten, sparen of beleggen, of een combinatie van beide. Na de succesvolle lance ring van de OpMaat Hypotheek waarvoor al meteen grote belang-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 26