volume lag 10 (5)%-punten boven de groei van de markt. Eén op de drie uitgaande betalingen wordt inmiddels via het zeer efficiënte en voordelige product Eurobetaling verricht. Verzekeren De premie-omzet van de door de lokale Rabobanken voor bedrij ven afgesloten schadeverzekeringen liet in het verslagjaar een lichte stijging zien. Bij pensioenverzekeringen was sprake van een stabilisatie. De zakelijke klanten van de Rabobanken kiezen in toe nemende mate voor schade- en pensioenpolissen die bij Interpolis, het verzekeringsbedrijf van de Rabobank, worden ondergebracht. Leasing De bedrijfsklanten van de lokale Rabobanken doen voor lease producten in toenemende mate een beroep op De Lage Landen, de op dit terrein gespecialiseerde dochter van de Rabobankorganisatie. De via de Rabobanken afgesloten leasetransacties van De Lage Landen stegen in het verslagjaar met 66,3 (-5,2)% tot f 760 (457) miljoen. Inmiddels loopt 57,3 (41,7)% van de binnenlandse lease transacties van deze dochteronderneming via het Rabobankkanaal. Financiële basisbehoeften particulieren Klanten hebben steeds meer behoefte aan financiële dienstverlening die zich onderscheidt door snelheid en gemak. Dit vereist een zeer efficiënte, in toenemende mate geautomatiseerde werkwijze, waarin apparaten, telecommunicatie en directmail een steeds grotere plaats innemen. Toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, heldere com municatie en niet in de laatste plaats een gunstige prijs-kwaliteit- verhouding zijn daarbij de doorslaggevende criteria voor een duur zame relatie met de klant. Een voorbeeld van verbeterde toegankelijkheid is het in 1996 bij een aantal Rabobanken doorgevoerde nieuwe bankhalconcept van de 'geholpen zelfbediening'. Deze bedieningsformule gaat uit van een inrichting van de bankhal waarin de klassieke balie en snelkas plaatsmaken voor automaten en adviesplekken. De eenvoudige geldtransacties vinden zo veel mogelijk via apparaten plaats, waarbij klanten desgewenst geholpen kunnen worden door cliëntadviseurs. De adviseurs krijgen daardoor op hun beurt meer armslag om klanten actief te benaderen en te adviseren over producten, zoals betalen, sparen, verzekeren en consumptief krediet. De snel voortgaande technologische ontwikkeling zal de toeganke lijkheid nog aanmerkelijk vergroten. Klanten zullen in de toekomst op elk willekeurig moment, en ongeacht waar ze zich bevinden, bij hun bank terechtkunnen. De Rabobank heeft daartoe in het verslag jaar belangrijke stappen gezet. Zo is een begin gemaakt met de uitbouw van Internet-faciliteiten en is met voortvarendheid door gewerkt aan het opzetten van een volledig nieuwe elektronische infrastructuur waardoor klanten op termijn via alle denkbare com municatiemiddelen, zoals bankautomaten, (draadloze) telefoon, computer en tv, financiële producten kunnen afnemen en advies kunnen inwinnen. Onderdeel van die infrastructuur is onder meer een geheel nieuw complex van informatiesystemen voor het betalings verkeer. Dit is in het verslagjaar goeddeels gereedgekomen en biedt grote voordelen: spaar- en betaalrekeningen zullen systeemtechnisch gelijk zijn; opdrachten zullen sneller worden verwerkt; en de meeste informatie zal real time beschikbaar komen. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van elektronisch betalen en bankieren vormde de introductie van de Chipknip, die in het laatste kwartaal van 1996 massaal aan klanten werd uitgeleverd.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 22