2 april De Rabobank geeft nu ook bankbrieven in Duitse marken uit. Dit papier heeft een loop tijd van vijfjaar. Het effectieve rendement is 5,14% bij een uitgiftekoers van 76,60%. 1 2 mei Minister van Economische Zaken Wijers biedt de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet economische mededinging 3 aan. Hiermee wordt de Nederlandse wetgeving op dit gebied geharmoniseerd met wetgeving in andere lidstaten van 4 de Europese Unie. 5 6 7 8 mei Hoofddirectielid drs. D.M.J.G. baron van Slingelandt maakt in Warschau bij de officiële opening van Rabo-BRP Bank Polska SA, de nieuwe Rabobankdochter in Polen, bekend 9 dat de Rabobank de komende jaren in Centraal- en Oost-Europa flink wil uitbreiden. 10 Terughoudendheid op het gebied van investeringen in sommmige agrarische sectoren resulteerde wederom in een slechts bescheiden stijging van de agrarische kredietverlening. Het totale bij bedrijven in de primaire agrarische sector uitstaande bedrag kwam uit op f 29,1 (28,8) miljard. Toevertrouwde middelen Het gunstige economische tij droeg bij tot een winstherstel bij bedrijven. Omdat de investeringsgroei daarbij achterbleef, stegen de zakelijke tegoeden in de verslagperiode met 12,0 (11,8)% tot f 39,0 (34,8) miljard. In de loop van het jaar introduceerde de Rabobank een speciale rekening voor zakelijke klanten: de Rabo bank BedrijfsPlusRekening. Deze rekening koppelt onbeperkte opvraagbaarheid aan een aantrekkelijke rente. Hierop werd in het laatste kwartaal van 1996 f 2,0 miljard ingelegd. Betalingsverkeer In het zakelijk betalingsverkeer zet de trend naar elektronisch bankieren verder door. Het aandeel van de via diskettes, tapes of datalijnen verrichte zakelijke betalingen nam in het verslagjaar toe tot 74 (68)% van het totaal. Het aantal zakelijke Telebankier- overeenkomsten groeide opnieuw flink en kwam uit op circa 90.000 contracten. De Rabobank is op dit terrein met een aandeel van circa 45% inmiddels absolute marktleider. Het aantal via de Rabobank bij ondernemers geplaatste betaalautomaten was ultimo 1996 gestegen tot circa 32.000 (24.000). In het laatste kwartaal van 1996 werd op grote schaal begonnen met het geschikt maken van betaalautomaten voor de Chipknip. De omzet van de Rabobank op het gebied van buitenlands betalings verkeer ontwikkelde zich opnieuw zeer voorspoedig. De toename in

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 21