Om aan die wensen tegemoet te komen werd in 1996 veel aandacht gegeven aan de verdere professionalisering van de lokale relatie beheerders. In de markt werden verschillende categorieën onder nemingen onderscheiden, zodat meer toegespitst kan worden geopereerd. En om verder inhoud te geven aan het streven naar duurzame relaties werd het accent gelegd op een op continuïteit gebaseerde, integrale klantbenadering, met als doel permanent maatwerk te kunnen leveren. In dit kader werd tevens veel energie gestoken in kennisoverdracht. Zo bood het symposium Veranderend agrarisch ondernemerschap honderden grotere agrarische relaties een handvat om meer greep te krijgen op de snel veranderende markt. Ook vonden er acties plaats ten behoeve van andere sectoren, zoals transport, met als thema de logistieke ontwikkeling in de komende jaren. Verder werd in het kader van de door de overheid doorgevoerde wijziging van de financieringsstructuur voor woning bouwcorporaties apart aandacht aan deze klantengroep besteed. Starters De Rabobank is voortgekomen uit het initiatief van ondernemende mensen. Op grond daarvan is het vanzelfsprekend dat ook in het verslagjaar bijzondere aandacht aan starters werd geschonken. Zo werd ten behoeve van deze doelgroep een specifiek starters- project opgezet en werd het boekje 'Zaak in de maak' gepubliceerd. Voorts werd een Rabobank Tante Agaath BV opgericht die aanvul lend op de Stimuleringslening van het Rabobank Garantiefonds tegen normale leningvoorwaarden risicodragend kapitaal verstrekt aan startende en doorstartende ondernemers. Kredietverlening De zakelijke kredietverlening door de lokale Rabobanken (inclusief Rabohypotheekbank) aan ondernemingen groeide in het verslagjaar met 4,1 (2,7)%. De omvang van de bij bedrijven uitstaande lenin gen en kredieten in rekening-courant nam toe tot f 69,6 (66,9) miljard. Uit Cijfers en Trends van 1996 blijkt dat bedrijven in de sectoren handel, industrie en dienstverlening in het verslagjaar een zonnige kijk hadden op de economische ontwikkeling. Dit optimisme, gesteund door aantrekkende consumptieve bestedingen, vertaalde zich in hogere investeringen. Per saldo groeide het totale bedrag van de in deze sectoren uitstaande kredietverlening met 6,3 (4,1)% tot f 40,5 (38,1) miljard. ONTWIKKELING KREDIETVERLENING EN TOEVERTROUWDE MIDDELEN ZAKELIJKE KLANTEN LOKALE RABOBANKEN EN RABOHYPOTHEEKBANK 80 BEDRAGEN IN MILJARD 1992 1993 1994 1995 1996 KREDIETVERLENING AAN AGRARISCHE BEDRIJVEN KREDIETVERLENING AAN BEDRIJVEN IN DE SECTOREN HANDEL, INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING TOEVERTROUWDE MIDDELEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 20