van tijd en richting. De nieuwe huisstijl illustreert dat de Rabobank een bank is van en vóór mensen; mensen met wie wij graag samen werken. Want samenwerken, coöpereren, is en blijft voor ons als coöperatieve bank hèt devies. Het oude beeldmerk, de abstracte, opgaande lijn, paste steeds min der bij wat de Rabobank wil zijn. Het was in wezen introvert en stelde de bank als instituut centraal. Het reflecteerde een tijdperk waarin de stand van de technologie ondernemingen in de richting van een massaal aanbod van uniforme standaardprodukten dwong. De daarmee gepaard gaande centralistische aanpak liet weinig ruimte voor differentiatie naar individuele behoeften. Intussen is de omgeving sterk veranderd, ligt de nadruk op indivi dualiteit en pluriformiteit en doen verfrissende opvattingen over een decentrale inrichting van organisaties hun intrede. De meest succesvolle grote organisaties zullen ondernemingen blij ken te zijn die zich omvormen in netwerkstructuren van zelfstandig opererende onderdelen, die door een hechte samenwerking opti maal presteren. De Rabobank is hierbij in het voordeel. Zij kent die structuur al bijna 100 jaar en is dus dank zij een gift van de historie zeer bij de tijd. Nieuwe, op kleinschaligheid gerichte technologieën stellen ons in staat dit voordeel optimaal te benutten door met hoogwaardig maatwerk aan een grote verscheidenheid van leden- en klanten wensen tegemoet te komen. Ze bieden de ruimte voor eigentijdse ambachtelijkheid in de financiële dienstverlening. Een ambachtelijk heid waardoor onze organisatie tot voor enkele decennia geleden nog volop werd gekenmerkt. Maar techniek en structuur zijn slechts middel. Doorslaggevend zijn de kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid van onze mensen. Door permanent te werken aan een optimale combinatie van al deze elementen zijn wij in staat blijvend invulling te geven aan dat gene waar het bij onze bank in de kern om gaat: samenwerken om de ambities van onze leden en klanten te helpen realiseren. drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland W. Meijer, voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1994 | | pagina 5