Voorwoord Het jaar 1994 was voor de Rabobank een jaar van grote verande ringen. Onder het motto 'samen vernieuwen' werd een ingrijpende transformatie van de organisatie in gang gezet. Doel is van een produktgerichte aanpak te komen tot een benadering waarin de specifieke financiële behoeften van onze leden en klanten nog meer centraal staan. Hierbij worden oude structuren en werkwijzen soms behoorlijk door elkaar geschud, zowel bij Rabobank Nederland als bij de lokale Rabobanken. Maar tijdens de 'verbouwing' ging de verkoop gewoon door. En naar uit de cijfers in dit jaarverslag blijkt met veel succes. In het oog springende resultaten zijn de groei van kredietverlening aan de private sector met 10 (9)%, de gematigde stijging van de bedrijfs lasten met 3 (9)% en de toename van het resultaat vóór belastingen en van de nettowinst met respectievelijk 11 (10)% en 14 (10)%. Dit mooie resultaat kon worden geboekt in combinatie met bijzon der scherpe financieringstarieven voor onze leden. Een prestatie van formaat, dank zij de enorme inzet van onze medewerkers en managers en niet te vergeten van de leden van de beheerscolleges. Zij allen verdienen hiervoor grote erkentelijkheid. Het vernieuwde, meer klantgerichte elan waarmee de Rabobank de markt tegemoettreedt, wordt expliciet tot uitdrukking gebracht in ons nieuwe beeldmerk, dat niet de bank, maar de mens centraal stelt. Het toont een dynamische, zelfbewuste mens in een context

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1994 | | pagina 4