DE RABOBANKORGANISATIE IN 1993 Beheerste groei en kostenmatiging leidden in 1993 tot een bevredigende ontwikkeling van het resultaat en tot verbeterde vooruitzichten. Ondanks de teruglopende conjunctuur was de toename van de kredieten aan de private sector met 9,0 (7,1tot f 160,3 147,1mil jard krachtiger dan in 1992. De aanwas van de toevertrouwde middelen bleef daar duidelijk bij achter. Met name dankzij het beleid gericht op een beheerste kosten ontwikkeling stegen de bedrijfslasten min der snel dan de baten. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen groeide daardoor met 10,4 (4,8)% tot f 1.750 (1.585) miljoen. De toename van het brutoresultaat, volgens de tot en met 1992 van kracht zijnde richtlijnen voor de jaarrekening, was met 10,0 (5,6)% vrijwel even groot. Het nettoresultaat bedroeg f 1.123 (1.020) miljoen. Economische omgeving Na een voorspoedige ontwikkeling aan het eind van de jaren tachtig, is het economisch tij in Nederland minder gunstig geworden. Weliswaar zijn de problemen in de omrin gende landen ernstiger, maar ook bij ons zette de neergaande lijn van de laatste jaren zich in 1993 door. Onze economie groeide nauwelijks. In Duitsland stonden de monetaire autori teiten, vooral door de economische malaise in eigen land, onder druk om hun beleid te versoepelen. De afnemende inflatiedreiging maakte dit mogelijk, hetgeen resulteerde in het geleidelijk laten vieren van de monetaire teugels. De hieruit voortvloeiende opeen volging van renteverlagingen werd in ons land gevolgd. Vooral de korte rente daalde fors. Hierdoor is een einde gekomen aan de sinds eind 1991 bestaande omgekeerde rentestructuur. Per jaarultimo was er sprake van een vrijwel vlakke structuur met zowel op de geld- als de kapitaalmarkt een rente niveau van ruim 5,5%. Middelen en uitzettingen De rentedaling op de professionele finan ciële markten werkte slechts gedeeltelijk door in de tarieven op de spaarmarkt. Vergeleken met de marktrente werden de spaarmiddelen dan ook relatief duurder. Deze ontwikkeling doet zich reeds langer voor, maar is door de omgekeerde rente structuur van de laatste jaren meer aan de oppervlakte gekomen. Tot voor kort lag de spaarrente nog op een zodanig niveau dat onze bank het bedrijfs leven kon financieren tegen gunstige tarie ven en niet-kostendekkende produkten - zoals het betalingsverkeer - kon bekosti gen. Inmiddels is dit verleden tijd. Mede door het op de markt komen van nieuwe aanbieders van spaarvormen is het spaar- landschap ingrijpend gewijzigd. De cliënt kan kiezen uit een groot aantal hoogrenten- de spaarvormen met nauwelijks beperken de voorwaarden. Bij onze organisatie is dit de Rabobank Rendement Rekening. Binnen ons spaarassortiment is dit inmiddels de populairste spaarvorm met een aandeel van bijna 25% van alle toevertrouwde mid delen. Mede door de grote aantrekkingskracht van dit produkt is de relatieve prijs van de toe vertrouwde middelen de laatste jaren gestegen. Daarbij speelde in het verslagjaar ook de sterk gedaalde rentestand een rol, waardoor de marge op tegoeden met een vaste rente is afgenomen. Dit alles had zijn weerslag op het tarief dat wij onze leden en cliënten in rekening brachten voor leningen en kredieten. De middelen zijn immers de grondstof voor de kredietverlening en bij een hogere inkoopprijs valt er op korte ter mijn niet aan te ontkomen dat dit ook voel baar is in de uitzettingenprijs. Zo lag het verschil tussen het tarief voor de bedrijfs- lening met variabele rente en de marktrente in het begin van het verslagjaar op 1,7%. Ook de omgekeerde rentestructuur was hierbij van belang. De mate van inversiteit is in de loop van het rapportagejaar echter verminderd. Daardoor en door het succes van het ingezette kostenreductiebeleid liep 12 het verschil tussen het tarief van de bedrijfsleningen met variabele rente en de marktrente aan het einde van het jaar terug tot 1,4%. Bedrijfsvoering Onze tarieven voor leningen en kredieten blijken de markt bijzonder aan te spreken. Het onverkort doorberekenen van de hoge re middelenprijs aan de leden en cliënten is in het licht van onze doelstelling echter minder wenselijk. Dit is te meer het geval omdat velen van hen momenteel in een moeilijke situatie verkeren. Mede daarom is in 1992 een omvangrijk kostenreductieprogramma geïntroduceerd. Zowel bij Rabobank Nederland als de aan gesloten banken moet dit leiden tot aan zienlijke produktiviteitsverbeteringen. De hiervoor gestarte projecten hebben in 1993 duidelijk vruchten afgeworpen. Het meest in het oog springt de zogenoemde 'Efficien cy Drive Aangesloten Banken' (EDAB). Dit is een speciaal voor de plaatselijke Rabo- banken ontwikkeld programma, waarbij het uitgangspunt is per verwerkingsproces de werkwijze van de meest efficiënte plaatse lijke Rabobank ook bij de andere banken in te voeren. Eind 1993 hebben ruim 100, over wegend grote plaatselijke Rabobanken aan het EDAB-programma deelgenomen. Samen met het sterk toegenomen kosten bewustzijn bij alle Rabobanken heeft dit geresulteerd in een daling van het perso neelsvolume bij de plaatselijke Rabobanken met 1.062 44) mensjaren. Vergelijkbare projecten zijn opgepakt bin nen Rabobank Nederland. Ook hier wordt door herinrichting van processen en her overweging van takenpakketten de organi satie gestroomlijnd. Handhaving en verbetering van de concur rentiekracht van de Rabobank zullen in de toekomst echter niet alleen kunnen komen uit kostenmatiging. Ook aan de opbreng stenkant zijn extra inspanningen vereist. Daarom zijn in het verslagjaar tevens pro jecten van start gegaan om de commerciële slagkracht van onze organisatie te verhogen. Bankbedrijf van Rabobank Nederland Behalve op een verdere stroomlijning van de organisatie ligt de nadruk binnen het eigen bankbedrijf van Rabobank Nederland op kwaliteit en verbreding van het produk- tenscala. In 1993 werd hierdoor de markt positie verbeterd. Cliënten vragen naast tra ditionele kredietverlening en betaaldiensten steeds vaker om moderne financieringsin strumenten uit het off-balance-bedrijf en corporate finance. Hiervoor is een compleet en innovatief produkten pakket beschikbaar, dat wordt afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt. Dit spreekt aan in de De signatuur van de Rabobank 'De Rabobank neemt tussen de banken in Nederland een bijzondere plaats in. Ais coöperatieve bank stelt zij het belang van de leden voorop. Daar ligt de kern van haar bestaan'. Dit is de aanhef van een brochure over de signatuur van de Rabobank, waarover in 1993 organisa tiebreed een discussie is gestart, in de brochure wordt nog eens nadrukkelijk het eigene van de Rabobank aan de orde gesteld en voor alle medewerkers en bestuurders voor het voetlicht gebracht. Leidend beginsel van de Rabobank is het verstrekken van financieringen aan de leden tegen zo gunstig mogelijke tarie ven en voorwaarden. De mate waarin wij daarin stagen is de toetssteen voor onze prestaties. Het maken van winst is daarbij geen doei op zichzelf, maar een noodzakelijke voorwaarde om ook in de toekomst het coöperatieve bankbedrijf effectief te kunnen uitoefenen. Het eigene van de Rabobank komt tot uitdrukking in de uitgangspunten, die voortdurend in onze werkwijze doorklin ken. Zo staat het nut van het produkt of de dienst voor de leden en cliënten cen traal. Daarnaast streven wij naar duur zame relaties. Dit betekent dat wij in beginsel ook in moeilijke tijden achter onze leden-ondernemers blijven staan, mits er reële vooruitzichten zijn op her stel. Vanzelfsprekend staat integriteit in ons handelen voorop. Relaties bejege nen wij zorgvuldig, gewetensvol en met respect. Kenmerkend voor ons handelen is ook een grote gemeenschapszin. Daarin komt de verbondenheid met de samenleving waarin wij werkzaam zijn tot uitdrukking. 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 8