2 Aangesloten banken Het voordelig saldo van de winst- en verliesrekening dat na afboeking van de bedragen voor afschrijvingen, voorzieningen en bijzondere reserveringen overblijft, wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die zal dienen tot delging van eventuele verliezen. De Algemene Vergadering kan, nadat het Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toe zicht daartoe een voorstel heeft ingediend, als volgt van het bovenstaande afwijken. Hetgeen aan de algemene reserve zou moeten worden toegevoegd, kan door de Algemene Vergade ring: a tot ten hoogste een vierde gedeelte doch niet meer dan een bedrag gelijk aan vier procent van het bedrag van die algemene reserve worden besteed voor doeleinden die door haar van plaatselijk of algemeen belang worden geacht; b tot ten hoogste de helft worden besteed tot terugbetaling aan de leden over wie ter aan zuivering van een tekort een omslag heeft plaatsgehad. Een besluit hiertoe kan echter slechts worden uitgevoerd nadat het is goedgekeurd door Rabobank Nederland. De reserves mogen in geen geval onder de leden worden verdeeld. C Bestemming beschikbare winst bedragen in miljoenen guldens1993 1992 Toevoeging aan algemene reserve 1 123 1 020 D Vennootschappelijke jaarrekening De vennootschappelijke jaarrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen- bank BA (Rabobank Nederland) wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Amsterdam te Amsterdam. E Accountantsverklaring Wij hebben de jaarrekening 1993 van de Rabobankorganisatie gecontroleerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrond slagen. Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1993 en van het resultaat over 1993 en ook overigens in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Utrecht, 3 maart 1994 Moret Ernst Young Accountants 74 F Vestigingen in het buitenland Europa België - Antwerpen - Brussel - Zaventem Duitsland - Frankfurt - Berlijn - Düsseldorf - Hamburg - Hannover - München - Stuttgart Groot-Brittannië - Londen - Endinburgh - Tunbridge Wells Ierland - Dublin Frankrijk - Parijs Guernsey - St. Peter Port Luxemburg - Luxemburg Zwitserland - Zürich Griekenland - Piraeus Spanje - Madrid Hongarije - Budapest Italië - Milaan - Turijn Noorwegen - Bergen Australië - Sydney Azië Singapore - Singapore Hongkong - Hongkong Indonesië - Jakarta Noord- en Zuid-Amerika Verenigde Staten - New York - Dallas - San Francisco Curagao - Willemstad Brazilië - Sao Paulo Argentinië - Buenos Aires Uruguay - Montevideo Mexico - Mexico

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 39