Bijlage: Overige deelnemingen Te vermelden zijn: Binnenland Alpinvest Holding NV te Naarden 1% Amsterdam Science Park CV te Amsterdam 13% BankGiroCentrale BV te Amsterdam 32% BSO Beheer BV te Utrecht Centrum voor Agri Informatisering BV te Utrecht 32% De Nationale Investeringsbank NV te 's-Gravenhage 1 Euro Travellers Cheque Nederland BV te Amsterdam 44% Euroventures BV te 's-Hertogenbosch 3% Gilde Investment Fund BV te Utrecht 1g% Gilde Venture Fund BV te Amsterdam ig% NCM Holding NV te Amsterdam 2% Nederlandse Financ. Mij. voor Ontwikkelingslanden NV te 's-Gravenhage 8% Participatiemaatschappij Beurshoek BV te Amsterdam 11 Payment Systems Services BV te Amsterdam 27 Buitenland Banco Popular Espahol SA te Madrid 1% Banco Surinvest SA te Montevideo 21% Exchange Clearing House Ltd. te Londen g% Latin American Agribusiness Development Corporation SA te Panama 5% Unico Financial Services SA te Luxemburg 17% Unico Investment Fund Management Cy. SA te Luxemburg 15% 72 Overige gegevens A Statutaire regeling omtrent bijdrage in tekorten 1 Ledenaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de leden van een aangesloten bank voor tekorten van die bank is beperkt tot een bedrag van f 5.000 per lid. 2 Interne aansprakelijkstelling (Kruiselingse Garantieregeling) Tussen verscheidene rechtspersonen die behoren tot de Rabobankorganisatie bestaat een verhouding van aansprakelijkstelling als bedoeld in artikel 12 van de Wet Toezicht Krediet wezen 1992. Dit vormt een zodanige juridische regeling, dat de nakoming van de verplichtingen van ieder van de deelnemende instellingen in geval van een tekort aan middelen wordt gewaarborgd door de overige deelnemers. De deelnemers zijn: - De plaatselijke Rabobanken, leden van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen- bank BA - Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) te Amsterdam - Rabohypotheekbank NV te Amsterdam - Raiffeisenhypotheekbank NV te Amsterdam - Schretlen Co. NV te Amsterdam - De Lage Landen International BV te Eindhoven - De Lage Landen Financiering BV te Eindhoven - De Lage Landen Factors BV te Eindhoven - De Lage Landen Equipmentlease BV te Eindhoven Het resultaat van deze regeling is dat het gezamenlijke vermogen van de deelnemers als waarborg geldt jegens de crediteuren van iedere deelnemer. B Statutaire bepalingen inzake winstbestemming 1 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) Uit de winst wordt over de aandelen een dividend uitgekeerd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer. Het over blijvende deel van de winst zal door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer worden aangewend tot versterking van de solvabiliteit van Rabobank Nederland. De reserves mogen gedurende het bestaan van Rabobank Nederland noch geheel noch gedeeltelijk tussen de leden worden verdeeld. Indien Rabobank Nederland te eniger tijd mocht besluiten zich te ontbinden teneinde haar zaken te doen voortzetten door een andere vereniging of instelling, zullen deze reserves overgaan naar die andere vereniging of instel ling. 73

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 38