(bedragen in miljoenen guldens) 1993 Waardeveranderingen van vorderingen 785 720 Dit betreft waardeverminderingen van vorderingen en voorzienin gen voor onder de balans opgenomen verplichtingen, alsmede de vrijval daarvan. Het deel dat niet als direct aanwijsbaar verlies kan worden beschouwd, wordt aangewend als algemene waardeverminde ring. Waardeveranderingen van financiële vaste activa 54 84 Dit betreft waardeverminderingen van tot de vaste activa beho rende effecten en deelnemingen, voor zover deze niet worden onttrokken aan een herwaarderingsreserve, alsmede de vrijval daarvan. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf -/- 25 12 Belastingen bedrijfsresultaat 621 560 Hieronder is opgenomen de belastinglast berekend over het resul taat uit gewone bedrijfsuitoefening. Bij de bepaling van de belastingen is rekening gehouden met deelnemingsvrijstelling en vrijval WIR-premie. Hiervan heeft betrekking op het verzekeringsbedrijf 43 43 Belang van derden 6 5 Dit betreft het belang van derden in het resultaat van geconsoli deerde groepsmaatschappijen. Werknemers Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 38 993 39 280 - waarvan in het verzekeringsbedrijf 2 175 2 138 - waarvan op basis van fulltime equivalent 35 709 36 156 Het gemiddeld aantal werknemers in joint ventures bedraagt 130 132 Utrecht, 3 maart 1994 De Baad van Beheer W. Meijer J.L. M. Niers N. H. Douben D. Luteijn G. van den Berg P. W. Moerland A. J. Latijnhouwers P.A.A. M. Rutten De Hoofddirectie H.H. F. Wijffels PM. Burghouts F.H. Schreve H. van den Broek J. van Rijn H. Visser D. J. Groninger W. M. van den Goorbergh De Raad van Toezicht R. Zijlstra J. J. Schouten K. Dijksterhuis P. A. Stein N. Köster-Constandse J. de Hoogh J. van der Worp M. J. Varekamp A.J.A. M. Vermeer W. M. Frijlink-van de Ven J. Bilderbeek H.G.J. Hermsen P.L.A. van Horen M.A. Bierens A. H. van der Zwaan B. PS. de Boer A.Th. te Bokkel PW. Brouwer H.P.Wokke 70 Bijlage: Deelnemingen Belangrijke groepsmaatschappijen en joint ventures: (In de gevallen waarin het belang minder is dan 100% is het deelnemingspercentage vermeld.) Binnenland De Lage Landen International BV te Eindhoven Derivatives Arbitrage Trading BV te Utrecht NV Interpolis te Tilburg Nederlandse Scheepshypotheekbank NV te Rotterdam Rabobank International Holding BV te Utrecht Rabobank Nederland Participatiemij. BV te Utrecht Rabobank Trust Company NV te Utrecht Rabofacet BV te Zeist Rabo Financieringsmaatschappij BV te Eindhoven Rabohypotheekbank NV te Amsterdam Rabo Merchant Bank NV te Utrecht Rabo Vastgoed BV te Utrecht Schretlen Co. NV te Amsterdam H. P. Verbist BV te Amsterdam Cumulent BV te Rotterdam Holland Capital Management BV te Rotterdam Institute for Research and Investment Services BV te Rotterdam Buitenland Finstrad NV te Antwerpen Rabobank Asia Ltd. te Singapore Rabobank Curagao NV te Willemstad Rabobank Deutschland AG te Berlijn/Frankfurt PT Rabobank Duta Indonesia te Jakarta Rabobank Guernsey Ltd. te St. Peter Port Rabobank Luxembourg SA te Luxemburg Rabobank Nominees (Singapore) PTE Ltd. te Singapore Rabobank Schweiz AG te Zürich Rabobank Trust Company Ltd. te Hongkong Rabobank Trust Company (Guernsey) Ltd. te St. Peter Port Rabobank Trust Company Luxembourg SA te Luxemburg Rabobank Trustmaatschappij Curagao NV te Willemstad PT Rabo Finance Indonesia te Jakarta Rabo Financial Service Ltd. te Hongkong Rabofin Italia Spa. te Milaan Raibobank do Brasil Ltda te Sao Paulo 71

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 37