Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen in miljoenen guldens) Rentebaten Hieronder zijn verantwoord alle rentebaten uit vorderingen, kredietverlening en rentedragende waardepapieren alsmede die baten welke het karakter hebben van rentebaten zoals krediet provisie. 19 745 19 013 De rentebaten van obligaties en andere waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente bedragen De rentebaten uit het verzekeringsbedrijf bedragen Rentelasten Hieronder zijn verantwoord alle rentelasten van toevertrouwde middelen, al dan niet achtergestelde schulden en schuldbewijzen alsmede die lasten welke het karakter hebben van rentelasten. 2 321 744 13 953 1 954 684 13 590 De rentelasten uit het verzekeringsbedrijf bedragen 505 405 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 105 68 Onder dit hoofd zijn begrepen de dividenden en andere opbreng sten van effecten en deelnemingen. Aandelen en andere niet vastrentende waardepapieren Resultaat deelnemingen 71 34 105 48 20 68 Hieronder is mede begrepen: - Vrijwel herwaarderingsreserve - Opbrengsten uit hoofde van het verzekeringsbedrijf Provisiebaten Dit betreft ontvangen vergoedingen van voor derden verrichte diensten voor zover deze vergoedingen niet het karakter van rente hebben. 9 32 1 070 3 19 1 012 Provisielasten Dit betreft betaalde vergoedingen voor door derden verrichte diensten voor zover deze vergoedingen niet het karakter van rente hebben. 76 112 Resultaat uit financiële transacties Dit betreft al dan niet gerealiseerde koers- c.q. waardeverschillen van de handelsportefeuille, valuta- en overige financiële instru menten voor zover deze resultaten niet zijn te beschouwen als rente. 234 131 68 (bedragen in miljoenen guldens) 1993 1992 Overige baten 1250 1 236 Dit betreft baten die niet onder de voorgaande posten kunnen worden gerubriceerd en geen buitengewone baten zijn. Waarvan opbrengsten operationele lease 816 775 Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf: Baten 1 377 Lasten -/- 1 224 153 154 Personeelskosten 3 174 2 991 Dit betreft: - Lonen en salarissen 2 312 2 180 - Pensioenlasten 234 245 - Sociale lasten 310 268 - Andere personeelskosten 318 298 3 174 2 991 Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 248 235 Onder dit hoofd zijn mede begrepen de kosten die verband houden met de regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreden en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Andere beheerskosten 1 472 1354 Onder dit hoofd zijn opgenomen kantoorbehoeften, porti, publiciteit, huren, onderhoud gebouwen, etcetera. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 45 49 Afschrijvingen 1 106 1 006 Dit betreft de afschrijvingen op materiële vaste activa en immate riële activa. Voorts is hieronder begrepen de afschrijving op onder kredieten opgenomen bedrijfsmiddelen in het kader van operationele lease activiteiten. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 22 Overige bedrijfslasten 34 Dit betreft lasten die niet onder voorgaande posten kunnen wor den gerubriceerd en geen buitengewone lasten zijn. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 36