Passiva (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden en toelichting 72 Bij het verwerven van de deelneming in NV Interpolis is met de verkopende aandeelhouders overeengekomen dat bij het staken van de verzekeringsactiviteiten op coöperatieve grondslag door de Rabobankorganisatie het verschil tussen de netto-vermogens waarde van hun aandelen in Interpolis per 31 december 1989 en de betaalde koopsom aan de oude aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Het staken van deze activiteiten is evenwel zeer onwaarschijnlijk te achten. Belang van derden 124 Dit betreft het belang van derden in de vermogens van geconsoli deerde groepsmaatschappijen. Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Ter voldoening aan de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf zijn activa aangewezen tot een bedrag van 4 555 5 799 ter dekking van de technische voorzieningen. Beheer en bemiddeling De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor derden zijn van belang op het geheel van de werkzaam heden. Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens op eigen naam voor rekening van derden. Vreemde valuta De som van de activa in vreemde valuta bedraagt 73 163 61 261 De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt 73 092 59 213 Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat het risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via termijntransacties welke niet in de balans zijn opgenomen. Een deel van termijntransacties in vreemde valuta betreft handels posities. 66 Passiva (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden Voorwaardelijke schulden 9 935 9 464 en toelichting Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld voor de verplichtingen van een derde. Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van: - Verdisconteerde wissels 844 706 - Garanties en dergelijke 7 203 6 948 - Onherroepelijke accreditieven 1 567 1 486 - Overige voorwaardelijke schulden 321 324 9 935 9 464 Waarvan: - Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden 100 (Ver)bruikleen In (ver)bruikleen werd ontvangen: - Aandelen 83 Dit bedrag is niet in de balans opgenomen. Onherroepelijke faciliteiten 20 869 18 177 Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico kunnen leiden, zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, uitgifte garanties, voorinkopen alsmede verplichtingen tot volstorting van aandelenkapitaal van deelnemingen. Verplichtingen uit cessie/retrocessie 18 Overige 20 851 18 177 20 869 18 177 De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet opgenomen kredietfaciliteiten. 67

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 35