Passiva (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden Bankiers en toelichting Hieronder zijn opgenomen schulden aan kredietinstellingen voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs dan wel een achter gestelde schuld. Onmiddellijk opeisbaar Overige Waarvan: - Deelnemingen De resterende looptijd van de overige schulden bedraagt: - drie maanden of korter - langer dan drie maanden maar niet langer dan één jaar - langer dan één jaar maar niet langer dan vijf jaar - langer dan vijf jaar Toevertrouwde middelen Hieronder zijn opgenomen de toevertrouwde middelen van cliën ten voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs. Als spaargelden worden beschouwd alle deposito's en spaar rekeningen van natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel alsmede niet- overdraagbare spaarbrieven. Spaargelden - onmiddellijk opeisbaar - overige Overige toevertrouwde middelen - onmiddellijk opeisbaar - overige 42 005 2 993 39JD12 42 005 27 32 656 5 290 910 156 143 327 63 958 21 972 28 867 28 530 143 327 33 603 579 33024 33 603 140 060 85 678 54 382 140 060 Waarvan: - Deelnemingen - Toevertrouwde middelen waarvoor activa zijn verbonden 110 16 De resterende looptijd van de niet onmiddellijk opeisbare spaar gelden bedraagt: - drie maanden of korter 15 570 - langer dan drie maanden maar niet langer dan één jaar 3 824 - langer dan één jaar maar niet langer dan vijf jaar 1932 - langer dan vijf jaar 046 en van de niet onmiddellijk opeisbare overige toevertrouwde middelen: - drie maanden of korter 19 786 - langer dan drie maanden maar niet langer dan één jaar 3 459 - langer dan één jaar maar niet langer dan vijf jaar 3 038 - langer dan vijf jaar 2 247 64 Passiva Balanshoofden en toelichting (bedragen in miljoenen guldens) 1993 1992 In verband met de consolidatie van NV Interpolis zijn gelden uit hoofde van levensverzekeringstransacties ten bedrage van 3 778 2 726 die bancair als spaargeld worden beschouwd opgenomen onder overige voorzieningen. Schuldbewijzen 29 788 24 940 Dit betreft obligaties en andere rentedragende waardepapieren, zoals depositocertificaten, voor zover niet achtergesteld. De resterende looptijd bedraagt: - drie maanden of korter 10 364 - langer dan drie maanden maar niet langer dan één jaar 7 899 - langer dan één jaar maar niet langer dan vijf jaar 7 586 - langer dan vijf jaar 3 939 Overige schulden 8 488 7 237 Hieronder zijn opgenomen die passiva die niet onder de overige posten kunnen worden gerubriceerd, zoals baisseposities van waardepapieren. Waarvan te verantwoorden en te betalen bedragen 7 273 6 984 Overlopende passiva 3 375 2 882 Dit betreft vooruitontvangen bedragen, te betalen rente alsmede overige te betalen bedragen. Voorzieningen 10 893 9 575 Dit betreft voorzieningen voor kosten te maken in een volgend boekjaar waarvan de oorsprong ligt in het boekjaar of vooraf gaand boekjaar, ter gelijkmatige verdeling over de jaren. Verder betreft dit verplichtingen en verliezen welke op balansdatum weliswaar nog onzeker zijn, maar zo goed mogelijk zijn ingeschat. Voorziening voor pensioenen 77 68 Voorziening voor latente belastingen 526 570 Overige voorzieningen 10^290 ^8937 10 893 9 575 Onder overige voorzieningen is begrepen de technische voorziening verzekeringsbedrijf ad 9 897 8 553 Eigen vermogen 15 232 14 006 Het verloop van het eigen vermogen was als volgt: De stand per 1 januari bedroeg 14 006 12 970 Toegevoegd uit beschikbare winst 1 123 1 020 Overige mutaties 103 16 Stand 31 december 15 232 14 006 De reserves mogen niet onder de leden worden verdeeld. De ledenaansprakelijkheid bedraagt 3 250 3 450 Aantal leden 850 000 690 000 65

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 34