-/- -/- -/- -/- -/- Activa bedragen in miljoenen guldens) 1 gg3 1 gg2 Balanshoofden Deelnemingen 246 26g en toelichting Hieronder zijn begrepen de aandelenbelangen in deelnemingen, waarvan: - Kredietinstellingen gy y^ - Overige 179 193 246 266 Hiervan is ter beurze genoteerd 60 6g Mutatie-overzicht kredietinstellingen: Boekwaarde 1 januari 73 Aankopen in het boekjaar 2 Resultaat en overige mutaties 8 Boekwaarde 31 december Som der herwaarderingen 12 Som der waardeverminderingen Mutatie-overzicht overige: Boekwaarde 1 januari 1g3 Aankopen in het boekjaar 1g Verkopen in het boekjaar 33 Boekwaarde 31 december Som der herwaarderingen 1g Som der waardeverminderingen 3 Zie de bijlage voor een specificatie van de deelnemingen. Immateriële activa 30 1g Onder deze post zijn opgenomen: - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 5 - Goodwill 25 lg 30 16 Mutatie-overzicht kosten van oprichting en uitgifte van aandelen: Boekwaarde 1 januari Betalingen in het boekjaar g Afschrijving en waardevermindering -/. -] Boekwaarde 31 december g Som der afschrijvingen en waardeverminderingen 1 Mutatie-overzicht goodwill: Boekwaarde 1 januari 16 Betalingen in het boekjaar 24 Afschrijving en waardevermindering 15 Boekwaarde 31 december 25 Som der afschrijvingen en waardeverminderingen 21 62 Balanshoofden en toelichting Activa (bedragen in miljoenen guldens) 1993 1992 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 4 788 4 553 Hieronder zijn opgenomen bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen alsmede niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa, zoals ingekochte onderpanden. Terreinen en gebouwen in eigen gebruik 3 120 3 060 Overige 1 668 1 493 4 788 4 553 Waarvan leasing 303 133 De financiële verplichtingen belopen 277 167 Mutatie-overzicht terreinen en gebouwen in eigen gebruik: Boekwaarde 1 januari 3 060 2 997 Aankopen in het boekjaar 232 234 Verkopen in het boekjaar -/- 55 51 Herwaardering -/- 1 5 Afschrijving en waardevermindering -/- 116 125 Boekwaarde 31 december 3 120 3 060 Som der herwaarderingen 644 651 Som der afschrijvingen en waardeverminderingen 1 135 1 100 Mutatie-overzicht overige: Boekwaarde 1 januari 1 493 1 390 Aankopen in het boekjaar 852 609 Verkopen in het boekjaar -/- 295 195 Herwaardering -/- 4 9 Afschrijving en waardevermindering -/- 378 302 Boekwaarde 31 december 1 668 1 493 Som der herwaarderingen 9 19 Som der afschrijvingen en waardeverminderingen 1 815 1 609 Overige activa 1 292 1 470 Dit betreft edele metalen, certificaten die edele metalen vertegen woordigen, uit edele metalen vervaardigde munten en penningen (voor zover geen wettig betaalmiddel), goederen en celen alsmede niet elders te rubriceren activa. Hieronder zijn begrepen te ontvangen bedragen, niet zijnde transitoria, ad Overlopende activa Dit betreft vooruitbetaalde kosten, te ontvangen rente en overige te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen. 63

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 33