Activa Balanshoofden en toelichting (bedragen in miljoenen guldens) Kredieten Hieronder zijn opgenomen de met de bedrijfsuitoefening samen hangende vorderingen voor zover geen vorderingen op krediet instellingen en voor zover niet belichaamd in rentedragende waardepapieren. De vorderingen bestaan uit: - Kredieten aan de overheid - Kredieten aan de private sector Onder het totaal is begrepen: - Vorderingen op deelnemingen - Achtergestelde vorderingen Vorderingen uit hoofde van leasing Kredieten met overheidsgarantie Hypotheken met overheidsgarantie - Overige hypotheken De resterende looptijd van de vorderingen is: - onbepaald - drie maanden of korter - langer dan drie maanden maar niet langer dan één jaar - langer dan één jaar maar niet langer dan vijfjaar - langer dan vijf jaar De kredieten kunnen als volgt worden gespecificeerd naar concentratie van bedrijfstak: - Agrarische sector Handel, industrie en dienstverlening - Particuliere sector Rentedragende waardepapieren Dit betreft rentedragende verhandelbare obligaties en andere rentedragende waardepapieren, niet zijnde kortlopend overheids- papier, van: - Publiekrechtelijke emittenten - Andere emittenten Waarvan aangemerkt als: - Beleggingsportefeuille - Handelsportefeuille - Geëffectiseerde vorderingen 164 025 1992 149 823 3 747 160 278 164 025 86 124 3 016 2 531 15 060 97 411 19 437 14 647 10 694 30 624 88 623 24% 38% 38% 29 681 18 560 11 121 29 681 26 157 1 689 1 835 29 681 2 744 147 079 149 823 89 2 919 15414 88 222 24% 38% 38% 28 509 15 660 12 849 28 509 25 476 412 2 621 28 509 60 Activa (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden De portefeuille omvat mede: en toelichting - Achtergestelde waardepapieren 14 21 Van de portefeuille is ter beurze genoteerd 25 171 22 644 Niet ter beurze genoteerd 4 510 5 865 Hiervan vervalt in het komende boekjaar 9 856 Van het totaal der waardepapieren is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidsstelling 146 2 098 De verkrijgingsprijs van de beleggingsportefeuille bedraagt 26 364 25 314 en van de handelsportefeuille 1 618 De overgedragen activa met terugkoopverplichting bedragen 57 Mutatie-overzicht beleggingsportefeuille: Stand 1 januari 25 476 Aankopen in het boekjaar 17 308 Verkopen en lossingen in het boekjaar -/- 16 627 Stand 31 december 26 157 Aandelen 1 821 1 231 Hieronder zijn begrepen aandelen en andere niet-rentedragende waardepapieren alsmede opties en participaties. Waarvan aangemerkt als: - Beleggingsportefeuille 1 581 1 122 - Handelsportefeuille 240 109 Van de portefeuille is ter beurze genoteerd 1 397 965 Niet ter beurze genoteerd 424 266 De verkrijgingsprijs van de handelsportefeuille bedraagt 241 Onder het totaal is begrepen aan opties 33 Van het totaal is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zeker heidsstelling 2 Mutatie-overzicht beleggingsportefeuille: Stand 1 januari 1 122 Aankopen in het boekjaar 613 Verkopen in het boekjaar -/- 376 Herwaardering 192 Waardevermindering en terugneming daarvan 30 Stand 31 december 1 581 Som der herwaarderingen Som der waardeverminderingen 177 39

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 32