Per 1 januari 1989 is het arbeidsongeschiktheidspensioenreglement geïntegreerd in het Pensioenreglement Rabobankorganisatie 1989. Het doel van de regeling is echter ongewijzigd gebleven en voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO en geeft een aanvulling op de WAO-uitkering. Deze pensioenverplichtingen zijn verzekerd bij de Stichting Pensioenfonds Rabobank- organisatie. Gedurende de looptijd van de CAO kan een medewerker die voldoet aan de leeftijdscriteria in de CAO en die ten minste 10 jaar in het bankbedrijf werkzaam is, vrijwillig vervroegd uit treden rond de leeftijd van 61 jaar. 58 Toelichting geconsolideerde balans Activa (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden Kasmiddelen 4 564 3 608 en toelichting Hieronder zijn opgenomen wettige betaalmiddelen, onmiddellijk opeisbare tegoeden bij buitenlandse girodiensten en centrale banken van landen waar onze organisatie is gevestigd alsmede een vordering op de Nederlandsche Bank inzake de geldmarkt- kasreserveregeling. Kortlopend overheidspapier 1 235 680 Dit betreft schatkistpapier, discontabel dan wel beleenbaar bij de centrale bank van het land van uitgifte, waarvan de oorspronkelij ke looptijd niet langer is dan twee jaar. Van de portefeuille is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidsstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentrans acties 13 11 De verkrijgingsprijs bedraagt 1 235 De marktwaarde bedraagt 1 241 Bankiers 41 140 38 565 Hieronder zijn opgenomen vorderingen op bankiers voor zover niet belichaamd in rentedragende waardepapieren. Hiervan is onmiddellijk opeisbaar Overige vorderingen 2 599 2 621 38 541 35 944 41 140 38 565 Onder het totaal is begrepen: - Vorderingen op deelnemingen - Achtergestelde vorderingen - Vorderingen uit hoofde van leasing 194 60 32 7 160 52 De overgedragen activa met terugkoopverplichting bedragen 362 Van de overige vorderingen bedraagt de resterende looptijd: - drie maanden of korter 27 940 - langer dan drie maanden maar niet langer dan één jaar 8 070 - langer dan één jaar maar niet langer dan vijf jaar 1 930 - langer dan vijf jaar 601 59

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 31