Agio en disagio worden opgenomen onder respectievelijk overlopende activa en overlopen de passiva en worden over de looptijd van de desbetreffende posten in de winst- en verlies rekening geamortiseerd. Rentecontracten verband houdende met handelsactiviteiten zijn gewaardeerd tegen markt waarde. De marktwaarde is gebaseerd op de contante koers per balansdatum. Resultaten worden verantwoord onder resultaat uit financiële transacties. Overige rentecontracten zijn gewaardeerd conform de activa en passiva waarop deze betrek king hebben. De resultaten worden verantwoord onder rente in verhouding tot het verstreken deel van de looptijd. Vreemde valuta Investeringen in groepsmaatschappijen luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de contante koers per balansdatum. De hieruit voortvloeiende valutakoersverschillen worden, voor zover het koersrisico niet is ingedekt, onder het eigen vermogen verwerkt. De overige activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de contante koers per balansdatum. De hiermee samenhangende koersresultaten worden verantwoord onder resultaat uit financiële transacties. Valutacontracten verband houdende met opgenomen en uitgezette gelden worden gewaar deerd tegen de contante koers per balansdatum. Resultaten uit hoofde van deze transacties worden verantwoord onder rente in verhouding tot de looptijd. De overige valutacontracten worden gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende markt- notering voor de resterende looptijd. De al dan niet gerealiseerde valutakoersverschillen worden opgenomen onder resultaat uit financiële transacties. Kortlopend overheidspapier Kortlopend overheidspapier wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere markt waarde. Indien de rentevergoeding geheel of grotendeels wordt ontvangen op het moment van aflossing, wordt de waardering verhoogd met een met de resterende looptijd evenredig deel van het verschil tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde, berekend op basis van samengestelde interest. Rentedragende waardepapieren en aandelen Beleggings- De beleggingsportefeuille omvat de waardepapieren die tot de vaste activa behoren en portefeuille beleidsmatig bestemd zijn om als een belegging te worden aangehouden. De obligaties en andere rentedragende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen aflossings waarde. Het verschil met de verkrijgingswaarde wordt in de balans verantwoord onder over lopende activa en overlopende passiva en in evenredigheid aan de looptijd onder rentebaten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Obligaties en andere rentedragende waardepapieren waarvoor de rentevergoeding geheel of grotendeels wordt ontvangen op het moment van aflossing worden, in afwijking van het voorgaande, gewaardeerd tegen kostprijs. Daarbij wordt deze waardering verhoogd met een met de resterende looptijd evenredig deel van het verschil tussen kostprijs en aflossings waarde, berekend op basis van samengestelde interest. De verhoging wordt in de winst- en verliesrekening als rentebaten verantwoord. Voor zover obligaties en andere rentedragende waardepapieren die tot de beleggingsporte feuille behoren worden verkocht, worden de resultaten geactiveerd dan wel gepassiveerd en, rekening houdend met de gewogen resterende gemiddelde looptijd van een beleggings portefeuille, in de winst- en verliesrekening volgtijdelijk als rentebaten verantwoord. Voor zover voornoemde resultaatverwerking ertoe zou leiden dat per balansdatum het totaal geactiveerde bedrag hoger is dan het gepassiveerde, wordt dit meerdere direct als negatieve rentebaten in de resultatenrekening verwerkt. Indien verkopen plaatsvinden uit hoofde van een structurele inkrimping van een beleggings portefeuille, worden de resultaten direct ten gunste of ten laste van rentebaten verantwoord. 54 Overdrachten van obligaties en andere rentedragende waardepapieren van een beleggings portefeuille naar de handelsportefeuille, en omgekeerd, geschieden tegen marktwaarde, waarbij de resultatenverantwoording conform die voor verkopen uit de beleggingsportefeuille c.q. handelsportefeuille, al naar gelang van toepassing, plaatsvindt. Genoteerde aandelen en niet-rentedragende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo boekjaar; niet-genoteerde tegen de geschatte opbrengstwaarde. De hieruit voortvloeiende niet-gerealiseerde waardeverschillen worden, rekening houdend met belastinglatenties, gemuteerd op een herwaarderingsreserve koersverschillen effecten. De niet-gerealiseerde waardeverschillen uit dekkingscontracten worden op overeenkomstige wijze verwerkt. Gerealiseerde koersverschillen alsmede niet-gerealiseerde negatieve resul taten die niet ten laste van de herwaarderingsreserve kunnen worden gebracht, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. Handels- De handelsportefeuille is gewaardeerd tegen marktwaarde dan wel geschatte opbrengst portefeuille waarde ultimo boekjaar. De waarderingsverschillen terzake van de handelsportefeuille worden verantwoord onder resultaat uit financiële transacties. Ingekochte eigen obligaties en andere rentedragende waardepapieren bestemd voor de wederverkoop worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Opties Genoteerde opties zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum. Certificates of Voor zover certificates of deposit en commercial paper zijn te beschouwen als kredieten, deposit en com- vindt waardering plaats tegen nominale waarde. In andere gevallen komt de waardering mercial paper overeen met die van obligaties en andere rentedragende waardepapieren. Participaties Participaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Negatieve waardemutaties en terugnemingen daarvan worden verantwoord onder waardeveranderin gen van financiële vaste activa. Deelnemingen Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde aan de hand van de meest recente gegevens. Het aandeel in de resultaten van de deelnemingen wordt in de winst- en verlies rekening opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. Goodwill, zijnde het verschil tussen de verwervingsprijs en de netto-vermogenswaarde van deelnemingen, wordt in het geval dat een rendementsverbetering wordt verwacht in maximaal vijfjaar ten laste van de winst- en verliesrekening (afschrijvingen) afgeschreven. Het nog niet afgeschreven gedeelte van de goodwill is opgenomen onder immateriële activa. Negatieve goodwill bij aankoop van deelnemingen wordt rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. Overige deelnemingen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde, waaronder is te verstaan de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van nog te maken kosten. De hieruit, ten opzichte van de verkrijgingsprijs, voortvloeiende positieve waardeverschillen worden gemuteerd op een herwaarderingsreserve deelnemingen. Verminderingen van de herwaarderingsreserve ten gevolge van verkoop worden ten gunste van de resultatenreke ning gebracht. Negatieve waardemutaties worden verantwoord onder waardeveranderingen van financiële vaste activa, voor zover hiervoor geen reserve is gevormd. Dividenden worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder opbrengsten uit effec ten en deelnemingen. 55

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 29