Geconsolideerde balans per 31 december 1993 (na winstbestemming) Activa (bedragen in miljoenen guldens) ^93 1gg2 Kasmiddelen 4 564 3 e08 Kortlopend overheidspapier 235 680 Bankiers -1 - 41 140 38 565 Kredieten aan de overheid 3 747 2 744 Kredieten aan de private sector 160 278 147 079 Kredieten aca noc 164 025 149 823 Rentedragende waardepapieren 29 681 28 509 Aandelen Qo, 1 821 1 231 Deelnemingen 246 2gg Immateriële activa 3Q Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 4 788 4 553 Overige activa 292 1 Overlopende activa 4410 gg4 Totaal activa ocq 0*30 253 232 232 375 50 Passiva (bedragen in miljoenen guldens) 1993 1992 Bankiers 42 005 33 603 Spaargelden 85 930 85 678 Overige toevertrouwde middelen 57 397 54 382 Toevertrouwde middelen 143 327 140 060 Schuldbewijzen 29 788 24 940 Overige schulden 8 488 7 237 Overlopende passiva 3 375 2 882 Voorzieningen 10 893 9 575 237 876 218 297 Eigen vermogen 15 232 14 006 Belang van derden 124 72 Aansprakelijk groepsvermogen Totaal passiva 15 356 14 078 253 232 232 375 Voorwaardelijke schulden 9 935 9 464 Onherroepelijke faciliteiten 20 869 18 177 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 27