- Verdeling baten Verdeling lasten 19?° 12% 22% 12% 1% Interest (5792) Provisie (994) Overige (1589) Personeel (3174) Andere beheerskosten (1472) Afschrijvingen (1106) Waardeveranderingen vorderingen (785) Overige (88) van de personeelskosten in de bedrijfslas ten bedroeg 54,9 (55,7)%. De stijging van de andere beheerskosten werd opwaarts beïnvloed door een voorzie ning die is getroffen in verband met de lopende herstructureringsprogramma's. Geschoond voor deze voorziening was de stijging van de andere beheerskosten zeer gematigd. Zowel het indirecte effect van het afgenomen aantal medewerkers als meer in het algemeen de bewuste nadruk op kos tenmatiging spelen daarbij een rol. Overeenkomstig de gewijzigde richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden ook de 'waardeveranderingen van vorderingen' en 'waardeveranderingen van financiële vaste activa' tot de lasten gerekend. De eerste - tot en met 1992 de dotatie aan de VAR geheten - is overeenkomstig het trend matige beleid verhoogd met 9,0 (7,5)% tot f 785 (720) miljoen. De waardeveranderin gen van financiële vaste activa werden voorheen verwerkt als (negatieve) andere baten. De totale lasten namen met 7,3% toe tot f 6.625 (6.173) miljoen. Resultaat Het brutoresultaat, berekend volgens de oude richtlijnen voor de jaarrekening, groei de met 10,0 (5,6)% tot f 2.535 (2.305) mil joen. Het aandeel van het buitenlandbedrijf van de Rabobankorganisatie daarin kwam uit op 10,9 (9,5)%. Vooral de treasury- en Verdeling provisiebaten 13% 17% 29% 61% 19% 15% 15% I Effecten Assurantiebemiddeling Betalingsverkeer 0verige 46 Ontwikkeling baten, lasten en resultaat; in- en exclusief Interpolis Inclusief Interpolis Exclusief Interpolis bedragen in f miljoen groei in bedragen in f miljoen groei in 1993 1992 1993 1992 - rente 5 792 5 423 6,8 5 551 5 144 7,9 - provisie 994 900 10,4 1 159 1 045 10,9 - overige 1 589 1 435 10,7 1 240 1 116 11,1 Totaal baten 8 375 7 758 8,0 7 950 7 305 8,8 - personeelskosten 3 174 2 991 6,1 2 926 2 756 6,2 - andere bedrijfslasten 2 612 2 378 9,8 2 544 2 307 10,3 - waardeveranderingen van financiële vaste activa 54 84 -/- 35,7 79 72 9,7 Totaal lasten excl. waardeveranderingen van vorderingen 5 840 5 453 7,1 5 549 5 135 8,1 Brutoresultaat 2 535 2 305 10,0 2 401 2 170 10,6 Waardeveranderingen van vorderingen 785 720 9,0 785 720 9,0 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1 750 1 585 10,4 1 616 1 450 11,4 Belastingen 621 560 10,9 578 517 11,8 Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen 1 129 1 025 10,1 1 038 933 11,3 Belang van derden 6 5 6 5 Nettowinst 1 123 1 020 10,1 1 032 928 11,2 trade-finance-resultaten droegen belangrijk bij aan het gestegen aandeel. Ook de resul taten uit het internationale kredietbedrijf verbeterden. Voor dochter De Lage Landen kwam het brutoresultaat uit op f 48 (55) miljoen. De ontwikkeling bij Nedship Bank was gunstig. Het brutoresultaat nam met 41,0 (5,4)% fors toe en bedroeg f 55 (39) miljoen. Een hoge re rentewinst over de in omvang toegeno men kredietportefeuille en een verbetering van de resultaten op participaties droegen aan deze stijging bij. Het resultaat van ver zekeringsdochter Interpolis, gemeten naar de waarderingsgrondslagen van het verze keringsbedrijf, groeide tot f 95 (91miljoen. De ongunstige resultaten in het schadebe- drijf werden daarbij meer dan gecompen seerd door de gunstige resultaten van voor al het levenbedrijf. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen groeide met 10,4 (4,8)% tot f 1.750 (1.585) miljoen. Vooral de gematigde kostenstijging droeg bij aan deze duidelijke verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. De verhouding tussen de baten en de bedrijfslasten, waarbij waardeveranderin gen van vorderingen en financiële vaste activa buiten beschouwing blijven, bedroeg 1,45 (1,44). Worden ook de waardeverande ringen van vorderingen en financiële vaste activa tot de lasten gerekend, dan komt de baten/lastenratio voor zowel 1993 als het voorafgaande jaar uit op 1,26. De belastinglast nam toe tot f 621 (560) mil joen. Rekening houdend met het belang van derden steeg de nettowinst van de organisatie als geheel met 10,1 (0,8)% tot f 1.123 (1.020) miljoen. Alles bij elkaar kan de Rabobank met tevre denheid terugkijken op 1993. Ondanks het conjuncturele dal ontwikkelden de resulta ten zich gunstig. De batengroei versnelde, waarbij de voorziene en reeds langer in gang zijnde druk op het rentebedrijf van de plaatselijke Rabobanken werd gecompen seerd door het gestegen kredietvolume en de inkomsten uit het off-balance-bedrijf. Ook de provisies en de overige inkomsten namen toe. Zeker zo belangrijk was daar naast het beleid gericht op een beheerste ontwikkeling van de kosten, bij een voort gaande stijging van het activiteitenniveau. 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 25