BALANS EN RESULTAAT Bij een balansgroei van 9,0 (7,2)% nam het bedrijfsresultaat vóór belastingen toe met 10,4 (4,8)% tot f 1.750 miljoen. Dit was het gevolg van een krachtige groei van de baten. Daarnaast echter zeker ook van het beleid gericht op een beheerste ontwikkeling van de kosten. De balans en de resultatenrekening zijn gerubriceerd overeenkomstig de nieuwe regelgeving voor de jaarrekening. Hierdoor zijn de daarin opgenomen cijfers niet altijd meer geheel vergelijkbaar met de in voor gaande jaren gepubliceerde gegevens. In de resultatenrekening is de toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's vervangen door het begrip 'waardeveran deringen van vorderingen'. Deze post is nu opgenomen onder de lasten. Het verschil tussen de baten en de lasten is het bedrijfsresultaat vóór belastingen'. Het brutoresultaat komt als zodanig niet meer in de jaarrekening voor, maar kan worden berekend door het 'bedrijfsresultaat vóór belastingen' en de 'waardeveranderingen van vorderingen' bij elkaar op te tellen. Behalve deze aanpassing brengen de nieu we regels voor de jaarverslaggeving van banken nog een groot aantal andere wijzi gingen met zich mee, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de rubricering en naam geving. In de 'Toelichting' bij de jaar rekening wordt daarop gedetailleerder ingegaan. Actiefzijde balans Het balanstotaal kwam uit op f 253,2 (232,4) miljard. Bijna twee-derde deel hiervan betreft kredietverlening. Deze nam toe met 9,5% tot f 164,0(149,8) miljard. De kredieten aan de private sector stegen iets minder snel en bedroegen op de balansdatum f 160,3 147,1miljard, waarbij de groei van de zakelijke financieringsportefeuille wat groter was dan die van het particuliere seg ment. De bedrijfsfinancieringen blijven daardoor met ruim 60% het grootste aan deel binnen de kredietverlening houden. De uitstaande kredietverlening aan de over heid is met f 3,7 (2,7) miljard relatief beperkt. Het aandeel van het buitenland- bedrijf in de kredietverstrekking kwam uit op 14 (12)%. Door groei van het interban- caire bedrijf namen de uitzettingen in die sector toe met 6,5%, Passiefzijde balans De ontwikkeling van de toevertrouwde mid delen was met een aanwas van 2,3 (4,2)% bescheiden. Behalve door de magere winst en inkomensontwikkeling bij bedrijven en particulieren werd dit vooral veroorzaakt door het in 1993 gunstige beleggings- klimaat. In samenhang met de aanhoudende groei van het kredietbedrijf werd daarom een toenemend beroep gedaan op de pro fessionele financiële markten voor aanvul lende middelen. Steeds vaker wordt voor deze middelenwerving gebruik gemaakt van de Europese, Amerikaanse en Aziati sche kapitaalmarkten. De daar aangetrok ken vreemde valuta's worden vervolgens zonodig via swaps omgezet in guldens, waardoor betere tarieven werden gereali seerd dan zonder deze omweg mogelijk zou zijn geweest. Zo nam de Rabobank in het verslagjaar als eerste niet-staatsgega- randeerde particuliere bank op deze wijze voor een bedrag van 200 miljoen Ameri kaanse dollars op uit de 'dragonbond-' ofwel de Aziatische kapitaalmarkt. Het bedrag aan schuldbewijzen steeg met 19,7% tot f 29,8 (24,9) miljard. De voorzieningen namen toe met 13,5% tot f 10,9 (9,6) miljard. Voor veruit het grootste deel betreft dit de technische voorziening verzekeringsbedrijf, die f 9,9 (8,6) miljard bedraagt. Deze voorziening dient als dek king voor de toekomstige verplichtingen uit hoofde van levensverzekeringen en daar van afgeleide produkten. Het aansprakelijk groepsvermogen nam toe tot f 15,4 14,1miljard, een stijging met 9,2 (7,7)%. De BIS-ratio - de internationale norm voor de vermogenspositie in relatie tot de berekende risico's - bedroeg per eind 1993 12,1 ruim boven het door de toe zichthouders voorgeschreven minimum van 8%. Als alleen van het kernkapitaal, het 44 Ontwikkeling actiefposten bedragen in f miljard groei in relatieve 1993 1992 aandelen Kredietverlening zakelijk 99,1 90,4 9,6 39,1 Kredietverlening particulieren 61,2 56,7 7,9 24,2 Kredietverlening overheid 3,7 2,7 37,0 1,5 Totaal kredietverlening 164,0 149,8 9,5 64,8 Interbancaire uitzettingen 41,1 38,6 6,5 16,2 Rentedragende waarde papieren en aandelen 31,5 29,7 6,1 12,4 Overige activa 16,6 14,3 16,1 6,6 Totaal activa 253,2 232,4 9,0 100,0 Ontwikkeling passiefposten bedragen in f miljard groei in relatieve 1993 1992 aandelen Toevertrouwde middelen - Zakelijk 45,9 43,8 4,8 18,1 - Particulieren 97,4 96,3 1,1 38,5 Totaal toevertrouwde middelen 143,3 140,1 2,3 56,6 Schuldbewijzen 29,8 24,9 19,7 11,8 Interbancaire middelen 42,0 33,6 25,0 16,6 Voorzieningen 10,9 9,6 13,5 4,3 Aansprakelijk groepsvermogen 15,4 14,1 9,2 6,1 Overige passiva 11,8 10/1 16,8 4,6 Totaal passiva 253,2 232,4 9,0 100,0 zogenoemde 'tier-1 -vermogen', wordt uit gegaan bedraagt de ratio 9,1 Baten De groei van de baten lag met 8,0% boven die in 1992. De rentewinst nam toe met 6,8%, ondanks een aanhoudende druk op de rentemarge in het lokale bedrijf. Compensatie werd geboden door de toe genomen omvang van de kredietportefeuil le, rentebaten uit het off-balance-bedrijf en kredietprovisies die overeenkomstig de voorschriften worden gerubriceerd onder de rentebaten. De rentemarge in procenten van het balanstotaal kwam uit op 2,39 (2,42)%. Het aandeel van de rentewinst in de totale baten bedroeg 69,2 (69,9)%. Ook de provisies ontwikkelden zich gunstig. Deze stegen met 10,4%, wat vooral samen hing met de toegenomen inkomsten uit hoofde van effectenbemiddeling en betaal diensten. De overige opbrengsten, die samen f 1.589 (1.435) miljoen bedroegen, groeiden onder meer door uitstekende resultaten op valuta- en effectentransacties. Lasten Met name door het ingezette kostenreduc tieprogramma bleef de groei van de bedrijfslasten - ondanks getroffen voorzie ningen - beperkt tot 7,8%. Ze kwamen uit op f 5.786 (5.369) miljoen. De personeels kosten namen toe met 6,1 waarbij de stij ging deels het gevolg is van hogere loon kosten per medewerker uit hoofde van de CAO en een gemiddeld hoger gekwalifi ceerde en duurdere personeelsbezetting. Dit werd enigermate gecompenseerd door het in mensjaren gemeten gemiddeld gedaalde personeelsvolume. Het aandeel 45

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 24