MEDEWERKERS EN ORGANISATIE Van een groeiende naar een in aantallen afnemende personeelsomvang en continue verhoging van de kwalificaties van de medewerkers. Deze uitgangspunten hebben de toon gezet van het personeelsbeleid in 1993. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Rabobank daalde het aantal medewerkers. Het jaar 1992 liet nog een beperkte groei zien, die vrijwel volledig verband hield met de voortgaande uitbouw van het buiten- landbedrijf. In het verslagjaar sloeg dit om in een afname met bijna 1.100 mensjaren. Hiermee is een eerste stap gezet in de rich ting van een in omvang kleinere, maar kwa litatief betere personeelsbezetting. Evenals bij andere bedrijven vereisen de noodzakelijke kostenbesparingen een reductie van het aantal medewerkers. Daar naast worden nu nog handmatig verrichte werkzaamheden overgenomen door ge automatiseerde systemen, die steeds meer in het commerciële proces worden geïnte greerd. Dit leidt ertoe dat veel verwerkende functies vervallen. Anderzijds ontstaan nieuwe functies, die een geheel ander en vaak hoger kwaliteitsniveau vereisen. Ondanks grote aandacht voor bij- en omscholing en een actief herplaatsings- beleid kan niet altijd worden voorkomen dat een deel van de medewerkers niet aan de hogere eisen kan voldoen, terwijl er onvol doende functies beschikbaar zijn waarvoor zij wel zijn gekwalificeerd. Waar herplaat sing niet mogelijk is, wordt gezocht naar passende oplossingen, die ook buiten de bank kunnen liggen. Het in dit kader met de vakbonden overeengekomen sociaal plan was ook in 1993 leidraad. Personeel Overeenkomstig het uitgezette beleid nam het personeelsbestand in 1993 af met 1.099 204) tot 35.159 mensjaren. De daling in het binnenlandse bedrijf bedroeg 1.224 6) mensjaren. Het aantal arbeidsplaatsen bij de plaatselijke Rabobanken liep terug met 1.062, tegen een stijging met 44 mensjaren in 1992. Van belang daarbij was vooral de invloed van de 'Efficiency Drive Aangeslo ten Banken (EDAB). Dit op herontwerp van processen gerichte programma maakte een verdere stroomlijning van de procesgang mogelijk, waardoor een deel van de func ties verviel. Daarnaast is van belang dat geld- en betaalautomaten en andere elek tronische distributievormen bij de afzet van bankdiensten een steeds grotere rol spelen. Ook bij Rabobank Nederland was de reduc tie van het binnenlandse personeels bestand met 139 (- 45) mensjaren aanzien lijk. Bij de concerndochters in Nederland daalde het bestand met 23 7) arbeids plaatsen. In het buitenland groeide het per soneelsbestand met 125 (198) tot 1.365 mensjaren. Personeelsbezetting Rabobankorganisatie aantallen volledige arbeidsplaatsen 1993 1992 1993 1992 Plaatselijke Rabobanken Rabobank Nederland 29 507 30 510 26 539 27 601 (incl. Rabofacet) Totaal binnenland (excl. dochters) Dochters Totaal binnenland Buitenland Totaal 4 851 34 358 2 728 4 985 35 495 2 746 4 640 31 179 2 615 4 779 32 380 2 638 37 086 1 389 38 241 1 269 33 794 1 365 35 018 1 240 38 475 39 510 35 159 36 258 40 Personeelsbezetting Rabobankorganisatie (volledige arbeidsplaatsen x 1000) 40 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Plaatselijke Rabobanken Dochters (binnenland) Rabobank Nederland (binnenland) Buitenland Gemeten in aantallen medewerkers is de terugloop op organisatieniveau met 1.035 460) minder omvangrijk. Dit is het gevolg van een toename van het aantal medewer kers dat in deeltijd werkt en een verdere vermindering van contracturen bij deeltijd werkers. Eind 1993 bedroeg het deeltijd percentage 22,7 (21,7). Opleidingen Door opleidingen en specifieke trainingen investeert de Rabobank permanent in scho ling. Zowel de werkgever als de medewer kers zelf zijn daarvoor verantwoordelijk. Verbreding van de inzetbaarheid en verho ging van het algehele kennisniveau staan in het scholingsbeleid voorop. Het accent ligt op reeds bestaande opleidingen, zowel op MBO- als HBO-niveau. Deze worden door over het gehele land verspreide reguliere onderwijsinstellingen gegeven. Deze oplei dingen verhogen niet alleen de inzetbaar heid binnen de Rabobankorganisatie, maar worden ook daarbuiten erkend. In dit kader zijn inmiddels 600 medewerkers bezig met het in 1992 gestarte MEAO-traject. Bij de op HBO-niveau liggende leergang Economie Management bedraagt het aantal Rabo- bankinschrijvingen voor het cursusjaar 1993/94 ruim 550. Ook is een groot aantal cursussen gegeven voor het management. Het accent lag daarbij op het personeels beleid in een situatie van afnemende per- soneelsvolumina en opvoering van de commerciële effectiviteit. In 1993 is de Rabobank Academie gestart. Deze zal oplei dingsprogramma's aanbieden die variëren van MBO- tot universitair niveau en speci fiek zijn gericht op de behoeften van de Rabobank. Onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen algemene opleidingen (zoals voor de directeur van een plaatselijke Rabobank), specifieke cursussen die meer op een bepaald vakgebied zijn gericht en thematisch getinte seminars. Uitgedrukt in procenten van de loonsom bedroegen de opleidingskosten bij de Rabobank in 1993 ruim 6%. Arbeidsmarktbemiddeling Door de verschuiving van een groeiende naar een dalende, hoger gekwalificeerde personeelsomvang zijn de accenten bij de personeelsbemiddeling anders gelegd. Zo is in het verslagjaar de Interne Arbeids markt van de Rabobank gaan functioneren in het kader van het ruimer gedefinieerde begrip Arbeidsmarktbemiddeling. Het aan tal functies waarvoor wordt bemiddeld is uitgebreid. Ook wordt nu ondersteuning gegeven bij het vinden van banen buiten de Rabobankorganisatie. Zowel voor Rabobank Nederland als voor een groot aantal plaat selijke Rabobanken is in 1993 actief bemid deld. 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 22