Verkoop van fondsen van de Robeco Groep via de plaatselijke Rabobanken (bedragen in f miljard) 6 5 4 3 2 0 1991 ging van het aantal particulieren dat gebruik maakt van Rabobank Telebankieren. Van 12.000 in 1992 steeg het aantal aanslui tingen tot 36.000 eind 1993. Ook het aantal afgegeven machtigingen neemt nog steeds toe. Logisch gevolg van de snelle opmars van elektronische betaalvormen is de forse afname van het aantal balietransacties en de sterke terugloop van handmatig ingevul de bank- en acceptgiro's. Evenals in 1992 doen zich daarbij dalingen voor variërend van 17% tot ruim 25%. De verschuiving van traditionele naar elek tronische transacties geeft aan dat de Nederlandse consumenten erin zijn geslaagd zich de gewenste gedragsverandering, van dure naar relatief goedkopere betaalvor men, eigen te maken. Het in het verslagjaar geïntroduceerde gratis basispakket voor het betalingsverkeer van particulieren draagt daaraan zeker bij. Hetzelfde geldt voor de doorlopende voorlichtingsacties, zoals de machtigingsservice (omzetting van hand matige betalingen naar machtigingen tot incasso) en de interbancaire actie 'Betaal op maat'. Deze wijzen de cliënten erop hoe optimaal aan het betalingsverkeer kan wor den deelgenomen. Ook de produkten die het betaalgemak ver groten, vinden steeds meer aftrek. Zo nam het aantal door de plaatselijke Rabobanken verkochte creditcards opnieuw toe. Het aantal uitstaande kaarten steeg tot bijna 260.000(200.000). 1992 1993 Effecten en beleggingen Het beleggingsklimaat was in 1993 aanzien lijk positiever dan in de voorafgaande jaren. Wereldwijd ontwikkelden de beurskoersen en de omzetten zich gunstig. In samenhang daarmee stegen bij de Rabobank zowel de omzet als de provisies uit hoofde van de effectendienstverlening fors. Het aantal uit gevoerde effectenorders groeide met ruim 40% tot 214.000. Het aantal optie-orders bedroeg 192.000, een toename met 11 Ook de verkoop van de door de Rabobank als brede financiële dienstverlener aan geboden fondsen van de Robeco Groep liep uitstekend. Via het Rabobankkanaal werd de omzet met f 5,1 (2,1miljard meer dan verdubbeld. De aandacht ging daarbij met name uit naar de fiscaal aantrekkelijke vastrentende fondsen. De service aan de cliënten van de Rabo bank is in het verslagjaar uitgebreid door de introductie van een nieuw tijdschrift voor de belegger, getiteld 'Ups and Downs'. Onder andere door het geven van concrete aan- en verkoopadviezen heeft dit door IRIS (een gezamenlijke onderneming van de Rabobank en de Robeco Groep) samenge stelde blad zich inmiddels een prominente plaats op de beleggings(advies)markt ver worven. Verzekeringen De resultaten op het gebied van particuliere verzekeringen bij dochter Interpolis ontwik kelden zich minder gunstig. Dit werd met 36 name veroorzaakt door de teleurstellende gang van zaken in het schadebedrijf, vooral bij autoverzekeringen. De premie-op brengst was overeenkomstig de verwach ting, maar frequentie en omvang van de schades vielen tegen. Deze ontwikkeling, die de gehele branche trof, noodzaakte tot ingrijpende maatregelen, zowel voor wat betreft de premies als voor de schade- beheersing. In de zorgverzekeringssector heeft Inter polis haar positie versterkt door een samenwerkingsovereenkomst met de CZ/LIASS-Groep aan te gaan. Samen met de eigen portefeuille worden onder deze paraplu de zorgbelangen van 1,4 miljoen verzekerden gedekt. De afzet van levensverzekeringen was min der uitbundig dan in sommige jaren uit het recente verleden. Deels is dit een gevolg van de Brede Herwaardering. Daarnaast speelt echter ook een rol dat de verzekerde spaarprodukten onder de huidige rente omstandigheden relatief minder aantrekke lijk zijn, vanwege de lange rentevaste perio de en de relatief lage rente. Het Cumulent Totaal Plan speelt hierop in door verzekerd sparen en beleggen te com bineren. Dit nieuwe produkt is eind 1993 in samenwerking met de Robeco Groep geïn troduceerd. De eerste verkoopresultaten zijn veelbelovend. Reizen Door een verschuiving van duurdere vlieg reizen naar goedkopere autoreizen liepen de reisbemiddelingsactiviteiten van de Rabobank - evenals die van de branche als geheel - in bedragen gemeten licht terug. De omzet daalde met 4 7)%. Overeen komstig daarmee bleven de provisie opbrengsten 5 8)% achter bij die van vorig jaar. Het aantal verkochte reizen bedroeg 265.000 en het aantal personen dat via de Rabobank op reis ging ruim 900.000.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 20