I - "Si MARKT VOOR PARTICULIEREN In 1993 maakten de particuliere cliënten van de Rabobank voor het eerst meer gebruik van elektronische dan traditionele betaaltransacties. Het aantal keren dat geld bij automaten werd opgenomen kwam zelfs uit boven 100 miljoen. Ook bij particulieren zet de verschuiving van traditionele naar elektronische betaal- vormen snel door. Mede daarom werd het aantal geldautomaten uitgebreid tot bijna 1.650. Met een aandeel van circa 45% is de Rabobank op dit gebied ruimschoots marktleider in Nederland. Kredietverlening De markt voor woninghypotheken ontwik kelde zich in het verslagjaar voorspoedig. Het aantal nieuwe hypotheken en het gemiddelde bedrag namen duidelijk toe. Van belang daarbij is vooral de daling van de rentestand, die zich vanaf het laatste kwartaal van 1992 voltrok. Voor veel parti culieren werd de aanschaf van een eigen woning aantrekkelijk. Daarnaast leidde de dalende rente tot een toenemende finan- cieringsvraag voor woningverbetering. De relatief lage hypotheekrente stimuleerde tevens veel woningeigenaren hun bestaan de hypotheek om te zetten naar een nieuwe lening tegen gunstiger condities. Vaak werd dan niet alleen het renteniveau aangepast, maar werd ook een fiscaal vriendelijker constructie gekozen. De concurrentie op de woninghypotheken- markt bleef scherp. Desondanks wist de Rabobank de vorig jaar bereikte positie te verbeteren. Mede door de groei van de markt als geheel nam de omvang van het bedrag aan uitstaande woninghypotheken toe met 8,1 (6,0)%. De consumptieve kredietverlening onder vond de invloed van het afgenomen consu mentenvertrouwen, een ontwikkeling die de gehele branche trof. Desondanks bleef de portefeuille groeien, zij het minder dan in 1992. Het totale bedrag van aan particulieren ver strekte leningen steeg fors en bedroeg f 17,3 (11,1) miljard. Rekening houdend met de aflossingen en de kredieten in de reke ning-courantsfeer nam de uitstaande kredietverlening toe met 7,9 (6,6)% tot f 61,2 (56,7) miljard. Toevertrouwde middelen De reeds enige jaren in gang zijnde groei vertraging op de spaarmarkt hield in 1993 aan. Dit werd onder meer veroorzaakt door een bij 1992 achterblijvende ontwikkeling van de inkomens van gezinnen. Daarnaast was het beleggingsklimaat gedurende het gehele jaar gunstig en was de zuigkracht van fiscaal vriendelijke beleggingsvormen onverminderd krachtig. De verschuiving van spaargelden naar beleggingen zette in het verslagjaar dan ook sterk door. De aanwas van de door particulieren aan de Rabobank toevertrouwde middelen was per saldo evenals in 1992 bescheiden. Naast de magere groei van de markt als geheel speelde daarbij de nog steeds scherpe con currentie op de spaarmarkt een rol. Grote aantrekkingskracht had wederom de Rabo bank Rendement Rekening. Het saldo op deze aantrekkelijk geprijsde spaarvorm werd opnieuw verdubbeld. Dit kwam behal ve door de instroom van nieuwe tegoeden door verschuivingen binnen het eigen mid delenbestand. Zowel de saldi op laagren- tende spaarrekeningen als het bedrag aan deposito's liepen terug. Dit laatste was vooral het gevolg van de sterk gedaalde geldmarktrente, waarvan de depositotarie- ven worden afgeleid. Het tegoed aan spaarmiddelen bedroeg eind 1993 f 85,9 (85,7) miljard. Het aantal betaalrekeningen van particulieren nam toe tot 4,6 (4,1miljoen, met een gezamenlijk saldo van f 11,5 (10,6) miljard. Van invloed daarbij is dat het aantal betaalrekeningen in Door herrubriceringen en nieuwe regels voor de jaarverslaggeving wijkt een deel van de cijfers over de kredietverle- ning en de toevertrouwde middelen af van de gegevens in eerdere jaarverslagen. 34 Ontwikkeling kredietverlening van de Rabobankorganisatie aan particulieren (bedragen in f miljard) 1993 1992 1991 Totaal verstrekkingen 17,3 11,1 10,9 -/- Aflossingen 12,1 7,5 Mutatie leningenbestand 5,2 3,3 3,4 Mutatie kortlopende financieringen en rekening-courant -/- 0,7 0,2 -/-0,2 Mutatie kredietverlening particulieren 4,5 3,5 3,2 Kredietbestand per ultimo 61,2 56,7 53,2 1993 is verhoogd vanwege een omzetting van tienerrekeningen (die voorheen als spaarrekeningen werden beschouwd) in jongerenrekeningen. Het totaal door particulieren aan de Rabo bankorganisatie toevertrouwde bedrag kwam uit op f 97,4 (96,3) miljard. Betalingsverkeer Evenals veel bedrijfsrelaties hebben de par ticuliere cliënten van de Rabobank in 1993 voor het eerst meer elektronische dan tradi tionele betaaltransacties verricht. Vooral het gebruik van geld- en betaalautomaten, Rabobank Telebankieren en machtigingen droeg daaraan bij. De geldautomaat wordt veruit het meest gebruikt. Bij de inmiddels 1.649 (1.445) automaten van de Rabobank werd in het verslagjaar niet minder dan 105 (78) miljoen keer geld opgenomen, een toename met 35%. Daarnaast werd dit apparaat ruim 36 miljoen keer geraadpleegd voor saldo informatie. Meer informatie geeft de Rabo- foon. Via de telefoon kunnen zo naast het saldo ook de laatste mutaties op de betaal rekening worden opgevraagd. Maandelijks wordt de Rabofoon meer dan 1 miljoen keer door cliënten gebeld. Gestimuleerd door de voorlichtingsacties van zowel de Rabobank zelf als van de banken gezamen lijk, is ook het aantal betalingen met behulp van betaalpas en PIN-code fors gestegen. Het aantal PIN-betalingen steeg tot 16 (8) miljoen. Het 'pinnen', waarbij on-line wordt betaald via een betaalautomaat, is hard op weg gemeengoed in de Nederlandse samen leving en een volwaardige vervanger van het gebruik van de Eurocheque te worden. De sterke opmars van het elektronisch betalen blijkt eveneens uit de verdrievoudi- Betaalstromen (aantallen in miljoenen) 140 120 Kasopname 1993 Acceptgiro Overschrijving 35

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 19