kapitaal- en duurzame consumptiegoede ren - resulteerden wederom in nieuwe arrangementen. De totale leaseportefeuille van De Lage Landen steeg mede daardoor met 21 12) tot f 3,4(2,8) miljard. Het aan deel van de buitenlandse vestigingen daar in groeide opnieuw. De factoringomzet nam toe tot f 3,9 (3,8) miljard. De daarmee samenhangende kre dietverlening bleef ongewijzigd op een niveau van f 0,7 miljard. Bedrijfsverzekeringen Verzekeringsdochter Interpolis realiseerde een toename van het transactievolume in het zakelijke schadebedrijf. De premie-op brengst in de sectoren handel, industrie en dienstverlening steeg met 9 (16)% tot f 106 (97) miljoen, waarbij de cijfers voor 1992 zijn aangepast in verband met de integratie van De Twaalf Gewesten binnen het schade bedrijf van Interpolis. Daarvoor geschoond lag de premie-opbrengst in het vorige ver slagjaar op f 81 miljoen. De schadelast ont wikkelde zich teleurstellend. Zorgwekkend is vooral de groei van het aantal brandstich tingen en inbraakschades. In dit licht zijn in het verslagjaar maatregelen genomen om het rendement te verbeteren. In 1993 zijn alle agrarische verzekerings activiteiten van Interpolis gebundeld in het Agrarische Verzekeringsbedrijf. Hierdoor is de band met de agrarische sector versterkt en het coöperatieve karakter van deze activiteiten beter gewaarborgd. De premie baten van het totale Agrarische Verzeke ringsbedrijf stegen met 7 (13)% tot f 228 (213) miljoen. De ontwikkeling van de resul taten was bevredigend, mede door het uit blijven van zware stormen met exceptioneel grote schades. De omzet van het pensioenbedrijf lag boven de verwachtingen, terwijl ook de resultaten verbeterden. De afzet van de in 1992 geïn troduceerde pensioenplanprodukten was overeenkomstig de prognoses. Daarnaast ontstond door aanpassingen in de wet een behoefte aan verzekeringen ter dekking van het zogeheten WAO-gat. De door Interpolis uitgebrachte offertes resulteerden in een omzet voor aanvullende arbeidsongeschikt heidsverzekeringen van circa f 50 miljoen, waarvan één vijfde deel bij pensioen- relaties. 30

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 17