1 5 H Zakelijke toevertrouwde middelen (in fmiljard) 50 35 30 - 25 - 20 15 10 0 Rekening-courant 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Deposito's Overige bank Nederland dat telebankiert via een geavanceerde variant van dit systeem, is fors gestegen. Naast de sturing naar een efficiënter gebruik van betaaldiensten is de aandacht vooral gericht op een verdere integratie van het binnen- en buitenlandse betalingsver keer. De voortgaande internationalisatie van het bedrijfsleven en het slechten van de Europese binnengrenzen leiden ertoe dat de markt hier steeds meer om vraagt. Het betalingsverkeer met het buitenland nam door de internationaal tegenvallende economische ontwikkeling minder sterk toe dan vorig jaar. De omzet groeide met bijna 6 (9)%. Ook daar valt steeds vaker een ver schuiving naar elektronische betaalvormen te constateren. In het documentaire betalingsverkeer ten deerde de magere conjunctuur in de eerste helft van het jaar naar een afname van het transactievolume. De laatste twee kwarta len van het jaar maakten dit echter meer dan goed. Mede door de in het begin van het verslagjaar geïntroduceerde vereenvou digde, cliëntvriendelijke tariefstructuur steeg het aantal nieuwe cliënten. Geld- en kapitaalmarktprodukten en corporate finance De vraag naar produkten waarmee men zich kan indekken tegen financiële risico's - zoals wisselkoers- en renterisico's - is de laatste jaren fors gegroeid. In het verleden waren het vrijwel alleen de grote internatio nale bedrijven die van deze produkten gebruik maakten. Door de voortgaande globalisering en de bij tijd en wijle heftige schommelingen op de financiële markten heeft inmiddels ook een toenemend aantal middelgrote en kleine bedrijven baat bij deze produkten. Ook op dit terrein zijn de wensen van de cliënten leidend. Er is geïnvesteerd in een gedegen organisatie die maatwerk levert met een grote toegevoegde waarde voor zowel de relaties van de plaatselijke Rabo- banken als van Rabobank Nederland. Daar bij kan worden geprofiteerd van de uitste kende financiële reputatie van de Rabobank in binnen- en buitenland en van het opge bouwde internationale netwerk. Van groot belang bij het afdekken van risi co's zijn de derivaten, zoals swaps, FRA's, futures en opties. De afzet van deze pro dukten ontwikkelde zich wederom voor spoedig. Naast een toename van het trans actievolume verbeterde het resultaat duidelijk. Overigens maakte de Rabobank zelf ook frequent gebruik van de mogelijk heden van deze produkten om risico's te beheersen. Op de kapitaalmarkten is de positie van de Rabobank verstevigd. Veelvuldig werd voor cliënten een beroep gedaan op ondersteu ning bij de uitgifte van obligatieleningen. Voor guldensemissies was de Rabobank frequent leider van het syndicaat. Dankzij de sterke positie van de gulden was de belangstelling voor beleggingen in guldens papier groot. Tevens zorgde het gunstige beursklimaat in de tweede helft van 1993 voor een hausse in het aantal aandelen emissies. Ook hier was de Rabobank veelal in het syndicaat vertegenwoordigd. De activiteiten op de geld- en valutamark ten lagen op een hoog niveau. Door een hogere rentabiliteit zijn de op deze produk ten behaalde resultaten sterk gestegen. Op het vlak van de corporate finance wer den in 1993 de vruchten geplukt van de investeringen in kennis in voorgaande jaren. In het oog springend waren vooral de zoge noemde structured finance-deals, waarbij de bank op basis van de ondernemingsstra tegie een optimaal financieringsplan voor de relatie ontwerpt. Maatwerk is daarbij het devies, waarbij het vaak gaat om de struc turering van grensoverschrijdende transac ties, al of niet met behulp van off-balance- produkten. Essentieel zijn daarbij het inter nationale netwerk van de Rabobank, de beheersing van risico's en een optimale afstemming op de belastingregimes in bin nen- en buitenland. In dit kader introdu ceerde de Rabobank in het verslagjaar in ons land een variant op de al langer beken de sale- en leaseback-constructie. Het ging daarbij echter niet zoals gebruikelijk om materiële zaken (zoals bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen), maar om immateriële activa, zoals licenties en patenten. De juridi sche en fiscale complicaties van deze novi teit voor Nederland vergden een lange en intensieve voorbereiding. De voordelen voor het Nederlandse bedrijfsleven com penseren dit echter ruimschoots. In het verlengde van de structured finance ligt de financiering van projecten. Ook hier speelt off-balance-kredietverlening een grote rol. De Rabobank was in 1993 betrok ken bij diverse warmtekracht- en milieupro jecten. Bovenop de al bestaande dienstverlening op het vlak van fusies en overnames voor het middelgrote bedrijfsleven is de Rabo bank inmiddels ook op dit punt een geziene partner geworden van de grote, veelal internationaal opererende food- en agribu- sinessbedrijven. Het aantal aan- en ver koopmandaten was opnieuw groot, waarbij het gemiddelde transactiebedrag fors toe nam. Daarnaast treedt de Rabobank steeds vaker op als strategisch adviseur voor de sector food- en agribusiness. Internationale dienstverlening Het in voorgaande jaren opgebouwde kader voor de internationale dienstverle ning van de Rabobank is in 1993 verder ingevuld, zowel voor wat betreft de produk ten als de aanwezigheid in het buitenland. Het eigen kantorennet van de Rabobank in de relevante financiële centra in het buiten land is naast dienstverlening aan Neder landse cliënten met name gericht op de internationale food- en agribusiness. Het opbouwen van een kwalitatief hoogwaardi ge portefeuille in combinatie met een goe de rentabiliteit is leidend. In dit beleid past relatieverdieping en het zonodig in samen werking met het hoofdkantoor in Utrecht aanbieden van een compleet op maat gesneden dienstenpakket. Moderne finan ciële produkten en corporate-finance-dien- sten spelen daarin een grote rol. In 1993 lag het accent tevens op het zogeheten 'coördi nerende accountmanagementschap'. Hier door is er voor de grote internationaal ope rerende relaties van Rabobank Nederland een centraal aanspreekpunt voor al hun buitenlandse activiteiten. De internationale dienstverlening via eigen kantoren in het buitenland wordt aangevuld met een bancair netwerk van allianties met de belangrijkste Europese handelspartners. Dit is vooral gericht op binnenlandse bedrij ven die vanuit Nederland internationaal zaken doen. Voor hen - veelal relaties van een plaatselijke Rabobank - is het complete produktenpakket van de lokale alliantiepart ners beschikbaar. In de praktijk wordt dit meestal geëffectueerd door het via de plaatselijke bank openen van een rekening met alle daarbij behorende faciliteiten. Tevens staat het fijnmazige netwerk van de partners ter beschikking, zodat een brede en op de wensen van de cliënten toege spitste dienstverlening ook ter plaatse in het buitenland mogelijk is. Leasing en factoring Dochter De Lage Landen is binnen de Rabo- bankorganisatie de specialist op het gebied van leasing- en factoringdiensten. Speer punten zijn vendorlease en grensoverschrij dende factoring. De activiteiten uit hoofde van vendorlease - een samenwerking met leveranciers van 29

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 16