ZAKELIJKE MARKT De Rabobank is een all-round financiële dienstverlener met een eigentijds, compleet en kwalitatief hoogwaardig produktenpakket. Voor zowel de kleine, de middel grote als ook de grote, internationaal opererende bedrijven heeft zij een op de specifieke behoeften toegesneden pakket. Dat dit ook in de markt weerklank vindt is in het verslagjaar wederom gebleken. De za kelijke kredietportefeuille is met 9,6 (7,4)% toegenomen. Het door de Rabobank in 1990 geïntroduceerde systeem van transactie gebonden tarieven voor zakelijke betaaldien sten is inmiddels de marktstandaard gewor den en bij vrijwel alle relaties ingevoerd. Steeds meer bedrijven maken intensief gebruik van de geld- en kapitaalmarktpro- dukten van de Rabobank. Vooral door grote ondernemingen worden traditionele kre dietvormen meer en meer aangevuld met of vervangen door corporate finance-pro- dukten. Maatwerk en kwaliteit staan daarbij voorop. Kredietverlening De aan de zakelijke sector verstrekte nieu we leningen kwamen met f 27,7 (24,5) mil jard duidelijk hoger uit dan vorig jaar. Na aftrek van de aflossingen resulteerde dit in een toename van het zakelijke leningen bestand met 9,7 11,5)% tot f 82,9 (75,6) miljard. De kredietverlening in rekening courant steeg met 9,5 (2,7)% tot f 16,2 (14,8) miljard. Per saldo mondde dit uit in een groei van de zakelijke kredietportefeuil le met 9,6 (7,4)% tot f 99,1 (90,4) miljard. De agrarische kredietvraag in het binnen land werd evenals vorig jaar beïnvloed door tegenvallende opbrengstprijzen in enkele belangrijke sectoren. Daardoor nam de financieringsvraag voor investeringen af. Anderzijds leidde de ongunstige liquiditeits ontwikkeling tot een toenemende behoefte aan extra bedrijfskapitaal. Ondanks de huidige moeilijke situatie in diverse agrarische sectoren blijft de Rabo bank vertrouwen houden in de kwaliteit en het ondernemerschap van het Nederlandse agrarische bedrijfsleven. Het beleid is er dan ook op gericht de leden zo goed moge lijk door de huidige periode van lage prijzen heen te helpen. Milieu-investeringen en automatisering zul len leiden tot een verdere schaalvergroting. Het aantal agrarische bedrijven zal daar door versneld afnemen, waarbij vooral bedrijven met een onvoldoende rendement en/of een zwakke financieringsstructuur zullen verdwijnen. Het bedrag aan verstrekte leningen aan de agrarische sector kwam uit op f 8,7 (9,9) miljard. Het totaal uitstaande kredietbe stand in deze sector groeide met 9,5 (5,7)% tot f 38,1 (34,8) miljard, waarbij een aan zienlijk deel van de toename voor rekening kwam van het internationale food- en agri- businessbedrijf van Rabobank Nederland. Ook de kredietverlening aan de sectoren handel, industrie en dienstverlening groei de ondanks het minder gunstige economi sche tij opnieuw fors. De aan deze sectoren verstrekte leningen bedroegen f 19,0 (14,6) miljard. Rekening houdend met de aflossin gen en een fors hogere kredietverlening in rekening-courant mondde dit uit in een groei van het kredietbestand met 9,7 (8,0) tot f 61,0 (55,6) miljard. Op de door de plaatselijke banken bediende markt van het midden- en kleinbedrijf steeg de kredietver lening wederom het sterkst bij de dienst verlenende bedrijven. De ontwikkelingen in de industrie zijn daarentegen minder gun stig. Veel bedrijven worden geconfronteerd met onderbezetting en onder druk staande prijzen. Het kredietbestand van dochter Nedship Bank is in het verslagjaar met ruim 50% gegroeid tot f 3,5 (2,3) miljard. Naast een aanzienlijke eigen produktie aan nieuwe financieringen was dit het gevolg van de Hing en de "aflagen! kredietverle" 26 Ontwikkeling zakelijke kredietverlening Rabobankorganisatie (bedragen in f miljard) 1993 1992 1991 Totaal verstrekkingen 27,7 24,5 21,2 -/- Aflossingen 21,1 17,7 13,2 Mutatie leningenbestand 6,6 6,8 8,0 Mutatie kortlopende financieringen en rekening-courant 2,1 0,6 0,8 Mutatie zakelijke kredietverlening 8,7 6,2 8,8 Kredietbestand per ultimo 99,1 90,4 84,2 overname van een leningenportefeuille van de Noorse scheepshypotheekbank Norges Hypotekinstitutt. Met het oog op de bedie ning van de voor de scheepvaart belangrij ke Scandinavische markt werd daarnaast Nedship Norge AS opgericht. De kredietverlening van De Lage Landen, de dochter voor leasing- en factoringproduk- ten, daalde licht tot f 4,2 (4,3) miljard. Van invloed daarop was dat in het verslagjaar het derde en laatste deel van de consump- tief-kredietportefeuille is overgedragen aan de Rabo Financieringsmaatschappij. Het kredietbestand uit hoofde van leasing en factoring nam verder toe, met name in het buitenland. Toevertrouwde middelen De groei van de zakelijke toevertrouwde middelen was in 1993 bescheiden. Dit hield deels verband met de kwakkelende econo mie, maar was daarnaast vooral het gevolg van de tegenvallende liquiditeitsontwikke ling in de agrarische sector. Het bedrag aan zakelijke toevertrouwde middelen kwam uit op f 45,9 (43,8) miljard. Opvallend was de sterke stijging van het aandeel van de tegoeden in rekening-courant. De relatief gunstige rentevergoeding ('rekening cou lant') in combinatie met de transactiege bonden tarieven spreekt de relaties steeds meer aan. Eind 1993 bedroeg het totale zakelijke rekening-couranttegoed f 18,7 (14,6) miljard. Betalingsverkeer Nu de Transactiegebonden Tarifering in het zakelijke marktsegment gemeengoed is geworden, was het vizier in het verslagjaar vooral gericht op het verder stimuleren van een efficiënt gebruik van betaaldiensten. Ondanks de al enige jaren in gang zijnde verschuiving van papieren betaalvormen - zoals overschrijvingsformulieren, accept giro's en cheques - naar elektronische aan levering van betaaltransacties, werd in 1992 nog ongeveer de helft van de transacties handmatig verwerkt. In 1993 is dit duidelijk omgeslagen ten gunste van elektronische betaalvormen en liep het grootste deel van de transacties via diskettes, tapes of data lijnen. Het aantal zakelijke relaties dat ge bruik maakt van Rabobank Telebankieren groeide van 11.000 naar bijna 23.000. Ook het aantal grote bedrijfsrelaties van Rabo- Ontwikkeling kredietbestand naar marktsegmenten en bedrijfsonderdelen (bedragen in f miljard) agrarische bedrijven handel, industrie en totaal dienstverlening 1993 1992 1993 1992 1993 1992 Plaatselijke Rabobanken 26,4 25,4 33,9 31,8 60,3 57,2 Rabohypotheekbank 2,3 2,4 0,7 0,8 3,0 3,2 Rabobank Nederland 9,4 7,0 26,4 23,0 35,8 30,0 Totaal 38/1 34,8 61,0 55,6 99,1 90,4 Inclusief concerndochters 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 15