Aan de Algemene Vergadering De heer F.H.J. Boons legde per 1 juni 1990 zijn functie als lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland neer in verband met het aanvaarden van een functie buiten de organisatie. De heer Boons heeft vanaf 1968 verschil lende functies bij Rabobank Nederland bekleed. Wij zijn de heer Boons veel dank ver schuldigd voor de grote verdiensten die hij voor de Rabobankorganisatie heeft gehad. Bijgaand wordt u het financieel verslag over het boekjaar 1990 aangeboden. In dit verslag wordt een overzicht gege ven van de gang van zaken in het afgelo pen jaar bij de Rabobankorganisatie. Mr. J.L.M. Niers en prof.dr. RW. Moerland zijn op 7 juni 1990 door de Algemene Vergadering herkozen tot lid van de Raad van Beheer. Tenslotte danken wij al degenen die zich in 1990 voor onze organisatie hebben ingezet. De komende jaren zullen opnieuw hoge eisen stellen aan de leden van onze beheerscolleges en de mede werkers. Met hun inzet en betrokkenheid kan de toekomst met vertrouwen tege moet worden gezien. De Algemene Vergadering heeft voorts tot leden van de Raad van Toezicht her kozen de heren Sj. Boersma, K. Dijksterhuis en prof.dr.ir. J. de Hoogh. Als nieuwe leden zijn gekozen de heren M.A. Bierens en prof.dr. A.H. van der Zwaan. De heer L.A.M. Elenbaas, plaatsvervan gend secretaris van de Raad van Toezicht, heeft tijdens de Algemene Vergadering zijn functie neergelegd. De heer Elenbaas heeft sedert de fusie deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht van Rabobank Nederland. Daarvoor was hij al lid van de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank. In totaal heeft hij de organisatie 39 jaren in verschillende bestuurlijke functies gediend. Wij zijn de heer Elenbaas veel dank ver schuldigd voor de grote inzet waarmee hij zijn taken in de Raad van Toezicht heeft uitgevoerd. De Raad van Toezicht besloot drs. H. Visser per 1 februari 1990 en drs. D.J. Groninger per 1 juli 1990 te benoe men tot lid van de Hoofddirectie. Voorts besloot de Raad van Toezicht in november 1990 de heer F.H. Schreve per 1 mei 1991 tot lid van de Hoofddirectie te benoemen. De heer Schreve trad reeds medio februari 1991 bij Rabobank Nederland in dienst. Jaarverslag

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 7