arkante ontwikke- ngen in 1990 Nationale de Crédit Agricole (CNCA). Zakelijke cliënten van de lokale Rabobanken die in Frankrijk actief zijn, kunnen daardoor voor al hun bankdien sten terecht bij het uitgebreide kantoren net van deze Franse coöperatieve zuster- bank. Omgekeerd kunnen Franse onder nemers die bij Crédit Agricole bankieren bij hun activiteiten in Nederland een beroep doen op de circa 850 lokale Rabobanken. Gedurende het gehele jaar konden de lokale Rabobanken hun coöperatieve doelstelling - financiering van leden/ ondernemers tegen scherpe tarieven en gunstige voorwaarden - ruimschoots realiseren. Het tarief voor leningen met een variabele rente lag gemiddeld op hetzelfde niveau als de rente die de Staat op de openbare kapitaalmarkt moest betalen. Op 12 oktober werd de nieuwe dealing- room van Rabobank Nederland in gebruik genomen. Hiermee is een inves tering gemoeid van f30 miljoen. Alle handelsactiviteiten van Rabobank Nederland op de nationale geld- en kapi taalmarkten zijn nu binnen één ruimte geconcentreerd. De nieuwe dealingroom speelt een belangrijke rol bij de beoogde versterking van de positie van Rabobank Nederland als internationale whole-sale bank. Op 6 april maakte Rabobank Nederland een advies aan de aangesloten Rabobanken bekend voor een nieuw tarievenstelsel in het zakelijke betalings verkeer. Het nieuwe stelsel moet een belangrijke bijdrage leveren aan een kos tendekkend en zowel voor bank als klant efficiënter betalingsverkeer. De aangesloten banken werd geadvi seerd vanaf 1 juli 1990: - de rente op rekening-courant tegoe den te relateren aan geldmarkttarie ven, alsmede de rente op debetstan den met 0,25% te verlagen; - de valutering in het girale betalings verkeer en de omzetprovisie af te schaffen; - tarieven per transactie in te voeren. In 1990 breidde de Rabobankorganisatie haar aandeel in het coöperatieve verzeke ringsconcern NV Interpolis uit van ruim 10 tot bijna 95%. Daarmee realiseerde de Rabobankorganisatie een belangrijk onderdeel van haar strategie voor de Nederlandse markt. Die strategie is erop gericht een samenhangend pakket van diensten en produkten met spaar-, leen-, verzekerings- en beleggingsaspecten aan te kunnen bieden. Het medio mei aange kondigde voornemen een alliantie met de Robeco Groep aan te gaan maakt eveneens deel uit van deze strategie. Begin oktober werd een samenwerkings overeenkomst van kracht met de Caisse Op 19 december werd de overeenkomst tot strategische samenwerking tussen Rabobank Nederland en de Robeco Groep getekend. Om beleggers nog beter van dienst te kunnen zijn hebben beide instellingen hun krachten gebun deld op het gebied van beleggingsre- search, produktontwikkeling, vermo gensadvies en vermogensbeheer. De huisfondsen van de Rabobank werden eerder in de herfst van 1990 al geïnte greerd met de beleggingsfondsen van de Robeco Groep, die voortaan 'huis merken' zijn in het financiële produkten- pakket van de Rabobank. In 1990 werd het buitenlandse vestigin- gennet verder uitgebreid. De Rabobank heeft nu 35 steunpunten over de gehele wereld. In Europa kwamen er kantoren bij in Brussel en Edinburg. De vertegenwoordiging in Hong Kong werd omgezet in een volledige bank. In Jakarta werd gestart met Rabobank Duta, een joint-venture waarin door Rabobank Nederland voor het in Indonesië geldende maximum van 85% wordt deelgenomen. Vijf jaar kerngegevens BEDRAGEN (in miljoenen guldens) Balanstotaal Reserves Kredietverlening private sector Toevertrouwde middelen Opgenomen gelden 201 903 11 899 128 098 118 256 23 450 172 429 10 184 115618 105 628 21 219 161 576 9 282 106 526 98 103 18 931 145 535 8 383 99 279 93 100 15 052 139 689 7 723 93 484 89 706 13 647 Baten Lasten Bruto-resultaat Toevoeging voorziening algemene bedrijfsrisico's Belastingen Belang van derden Netto-resultaat 5 874 3 854 2 020 626 420 3 971 5 224 3 356 585 385 4 852 3 182 1 670 525 367 4 546 3 059 1 487 477 316 2 692 4 380 2 990 1 390 477 226 2 685 AANTALLEN Aangesloten banken Leden i Vestigingen - kantoren - zittingen Geldautomaten Buitenlandse vestigingen Personeelsleden Spaarrekeningen Betaalrekeningen Rekeningen-courant Leningen (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) 851 730 2 144 1 064 1 079 35 37 850 8 320 4 025 520 1 245 882 760 2 192 1 048 802 30 34 399 8 295 3 920 515 1 195 906 780 2 242 1 035 440 24 33 200 8 485 3 795 510 1 155 2 293 1 071 175 20 32 646 8 745 3 670 500 1 135 930 820 2 345 1 114 73 19 31 967 9 020 3 550 500 1 070 Door definitiewijzingen wijkt een aantal in dit jaarverslag opgenomen bedragen af van de in vorige jaarverslagen vermelde gegevens Na winstbestemming

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 6