Overige gegevens STATUTAIRE REGELING OMTRENT BIJDRAGE IN TEKORTEN Ledenaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de leden van een aangesloten bank voor tekorten van die bank is beperkt tot een bedrag van f 5.000 per lid. Interne aansprakelijkstelling (Kruiselingse Garantieregeling) Tussen verscheidene rechtspersonen die behoren tot de Rabobankorganisatie bestaat een verhouding van aansprakelijkstelling als bedoeld in artikel 8 van de Wet Toezicht Kredietwezen. Dit vormt een zodanige juridische regeling, dat de nakoming van de verplichtingen van ieder van de deelnemende instellingen in geval van een tekort aan middelen wordt gewaarborgd door de overige deelnemers. De deelnemers zijn: - De plaatselijke Rabobanken, leden van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA - Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) te Amsterdam - Rabohypotheekbank NV te Amsterdam - Raiffeisenhypotheekbank NV te Amsterdam - Schretlen en Co. NV te Amsterdam - De Lage Landen International BV te Eindhoven - De Lage Landen Financiering BV te Eindhoven - De Lage Landen Factors BV te Eindhoven - De Lage Landen Leasing BV te Eindhoven Het resultaat van deze regeling is dat het gezamenlijke vermogen van de deelne mers als waarborg geldt jegens de crediteuren van iedere deelnemer. STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE WINSTBESTEMMING Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) Uit de winst wordt over de aandelen een dividend uitgekeerd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer. Het overblijvende deel van de winst zal door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer worden aangewend tot versterking van de solvabi liteit van Rabobank Nederland. De reserves mogen gedurende het bestaan van Rabobank Nederland noch geheel noch gedeeltelijk tussen de leden worden verdeeld. Indien Rabobank Nederland te eniger tijd mocht besluiten zich te ontbinden teneinde haar zaken te doen voortzet ten door een andere vereniging of instelling, zullen deze reserves overgaan naar die andere vereniging of instelling. Aangesloten Banken Het voordelig saldo van de winst- en verliesrekening dat na afboeking van de bedragen voor afschrijvingen, voorzieningen en bijzondere reserveringen overblijft, wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die zal dienen tot delging van eventuele verliezen. De Algemene Vergadering kan, nadat het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toezicht daartoe een voorstel heeft ingediend, als volgt van het bovenstaande afwijken. Hetgeen aan de algemene reserve zou moeten worden toegevoegd, kan door de Algemene Vergadering: a tot ten hoogste een vierde gedeelte doch niet meer dan een bedrag, gelijk aan vier procent van het bedrag van die algemene reserve worden besteed voor doel einden, die door haar van plaatselijk of algemeen belang worden geacht; b tot ten hoogste de helft worden besteed tot terugbetaling aan de leden, over wie ter aanzuivering van een tekort een omslag heeft plaatsgehad. Een besluit hiertoe kan echter slechts worden uitgevoerd nadat het is goedgekeurd door Rabobank Nederland. De reserves mogen in geen geval onder de leden worden verdeeld. BESTEMMING BESCHIKBARE WINST (bedragen in miljoenen guldens)1990 1989 Toevoeging aan algemene reserve 971 898 VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING De vennootschappelijke jaarrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam. ACCOUNTANTSVERKLARING Wij hebben de jaarrekening 1990 van de Rabobankorganisatie gecontroleerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controle grondslagen. Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1990 en van het resultaat over 1990 en ook overigens in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Utrecht, 21 februari 1991 Moret Ernst Young, registeraccountants

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 34