Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen in miljoenen guldens) 1990 1989 INTEREST 4 721 4 243 Dit hoofd omvat het voordelig saldo tussen de interestbaten uit kredietverlening en beleggingen enerzijds en de interestlasten van de door ons opgenomen en aan ons toevertrouwde gelden anderzijds, alsmede provisies uit hoofde van kredietverlening. Voor het verzekeringsbedrijf 89 (-) zijn hieronder begrepen de interestbaten uit beleggingen verminderd met de technische interest, afschrijving rentestandskorting en overrentedeling. PROVISIE 737 816 Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten uit dienst verlening zoals binnen- en buitenlands betalingsverkeer, reisbemiddeling, verzekeringen en effectenzaken. Hieronder zijn geen provisies begrepen uit het verzekeringsbedrijf. ANDERE BATEN 416 165 Voornamelijk bestaande uit resultaten deelnemingen, dividenden, exploitatieresultaten onroerende goederen, al dan niet gerealiseerd koersresultaat vreemde valuta, gerealiseerd koersresultaat effecten, alsmede gerealiseerde reserve koersverschillen effecten ten bedrage van 10 (16) en resultaten uit het verzekeringsbedrijf 126 -zoals behalve voornoemde posten ook premie-baten minus schaden, betaalde provisies, kortingen en aanpassing van de technische voorzieningen. SALARISSEN, PENSIOEN- EN SOCIALE LASTEN 2 474 2 159 Hiervan heeft betrekking op het verzekerings bedrijf 105 - De pensioenlasten bedragen 147 (101) en de sociale lasten 158 (281). Onder dit hoofd zijn mede begrepen kosten die verband houden met de regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreden en de secundaire arbeidsvoorwaarden. ANDERE LASTEN 1 030 884 De belangrijkste posten onder dit hoofd zijn: kantoorbehoeften en porti, publiciteitskosten, huur en onderhoud gebouwen. Tevens zijn hieronder verantwoord afschrijving goodwill en afschrijving assurantieportefeuilles, alsmede steun aan projecten in binnen- en buitenland die het algemeen nut beogen. Hiervan heeft betrekking op het verzekerings bedrijf 27 - 60 (bedragen in miljoenen guldens) AFSCHRIJVING OP VASTE ACTIVA 350 313 Dit betreft: Onroerende goederen ^qq 94 Inventaris 250 219 350 313 Onder dit hoofd is begrepen 20 (21) vrijval WIR alsmede afschrijving uit het verzekeringsbedrijf 10 - BELASTINGEN 42Q 335 Bij de bepaling van de belastingen is rekening gehouden met deelnemingsvrijstelling en vrijval WIR-premie. Hiervan heeft betrekking op het verzekeringsbedrijf 22 - WERKNEMERS Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 36 125 (33 800), waarvan in het verzekeringsbedrijf 923 - BELONING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RABOBANK NEDERLAND De vaste vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht heeft in totaal 0,5 (0,2) belopen. Deze vergoeding is verantwoord onder het hoofd salarissen, pensioen- en sociale lasten. BEZOLDIGING LEDEN RAAD VAN BEHEER EN HOOFDDIRECTIE RABOBANK NEDERLAND De bezoldiging van de leden van de Raad van Beheer en van de Hoofddirectie bedroeg 6,0 (6,1). Dit bedrag is begrepen onder het hoofd salarissen, pensioen- en sociale lasten. Utrecht, 21 februari 1991 DE RAAD VAN BEHEER O.W.A. van Verschuer J.L.M. Niers R. Renkema N.H. Douben D. Luteijn G. van den Berg RW. Moerland A.J. Latijnhouwers DE HOOFDDIRECTIE H.H.F. Wijffels P.M. Burghouts H. van den Broek J. van Rijn H. Visser D.J. Groninger DE RAAD VAN TOEZICHT R. Zijlstra J.J. Schouten K. Dijksterhuis H.J. Kloosterboer L.G.J. Alkemade J.F. Marsman P.A. Stein N. Köster-Constandse J. de Hoogh J. van der Worp M.J. Varekamp Sj. Boersma A.J.A.M. Vermeer W.M. Frijlink-van de Ven J. Bilderbeek H.G.J. Hermsen P.L.A. van Horen P.A.A.M. Rutten M.A. Bierens A.H. van der Zwaan 61

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 32