PASSIVA (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden en toelichting spaargelden 'b 984 /ubbb Onder dit hoofd zijn opgenomen de direct opvraagbare spaartegoeden en de termijnspaargelden inclusief lopende rente, alsmede de particuliere deposito's. Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: 1 jaar 62 534 (59 839) >1 jaar 14 450 (10 856) Met ingang van 1990 zijn in verband met de consolidatie van Interpolis gelden uit hoofde van levensverzekeringstransacties ten bedrage van 837 opgenomen onder Technische voorzieningen verzekeringsbedrijf. In 1989 is uit dezen hoofde 447 onder Spaargelden opgenomen. DEPOSITO'S 21 701 16 533 Onder deposito's zijn opgenomen de niet-particuliere termijndeposito's en andere toevertrouwde middelen. Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: <1 jaar 19 375 (14 691) >1 jaar 2 326(1 842) CREDITEUREN 35 616 33 096 Hieronder zijn opgenomen de creditsaldi van rekening-couranthouders 13 162 (12 214), betaalrekeninghouders 10 374 (9 659), acceptkredieten, alsmede te betalen belasting, voorziening latente belastingverplichtingen, voorziening algemene bedrijfsrisico's, winstdelingen e.d. uit het verzekeringsbedrijf, te betalen interest en kosten en verschuldigde c.q. vooruitontvangen bedragen. BANKIERS 25 844 22 030 Deze post bestaat uit: Terstond opeisbare tegoeden 375 152 Niet terstond opeisbare tegoeden 25 469 21 878 25 844 22 030 Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: <1 jaar 22 987(19 922) 1 jaar 2 857 (2 108) PASSIVA (bedragen in miljoenen guldens)19901989 Balanshoofden en toelichting OVERIGE OPGENOMEN GELDEN 4 360 2 107 Hieronder zijn o.a. opgenomen de schuld aan de Nederlandsche Bank en de daggeldleningen, alsmede opgenomen gelden waarvoor zekerheid is gesteld in de vorm van effecten. Voor de schuld aan de Nederlandsche Bank is zakelijke zekerheid gesteld door inpandgeving van effecten. WET TOEZICHT VERZEKERINGSBEDRIJF Ter voldoening aan de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf zijn activa aangewezen van circa 6 150 ter dekking van de technische voorzieningen. 59

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 31