ACTIVA (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden en toelichting Onroerende goederen niet voor eigen gebruik Boekwaarde per 1 januari 204 205 Investeringen 351 125 Desinvesteringen 7- 150 7- 115 Afschrijving en waardevermindering -l-_ _9 7- 1 Boekwaarde per 31 december 396 204 Aanschafwaarde 451 Herwaardering 26 Cumulatieve afschrijving en waardevermindering 7-81_ 7- 72 Boekwaarde per 31 december 396 204 waarvan beleggingen van het verzekeringsbedrijf 200 (-) 609 Inventaris Boekwaarde per 1 januari 712 Investeringen 402 Desinvesteringen 7- 21 -/- 11 Afschrijving 7- 250 7-219 Boekwaarde per 31 december 843 Aanschafwaarde 2 202 1 763 Cumulatieve afschrijving 7- 1 359 7- 1 051 Boekwaarde per 31 december 843 712 De totale verplichtingen terzake van nieuwbouw belopen per 31 december 55 (68) 56 PASSIVA (bedragen in miljoenen guldens) Balanshoofden en toelichting reserves Het verloop van de reserves was als volgt: De stand per 1 januari bedroeg 10 184 9 282 Toegevoegd uit beschikbare winst 971 898 Overige mutaties 744 4 De stand per 31 december 11 899 10 184 De reserves mogen niet onder de leden worden verdeeld. De ledenaansprakelijkheid bedraagt 3 650 (3 800) Aantal leden 730 000 (760 000) Bij het verwerven van de deelneming in NV Interpolis is met de verkopende aandeelhouders overeengekomen dat bij het staken van de verzekeringsactiviteiten op coöperatieve grondslag door de Rabobankorganisatie het verschil tussen de netto vermogenswaarde van hun aandelen in Interpolis per 31 december 1989 en de betaalde koopsom aan de oude aandeel houders zal worden uitgekeerd. Het staken van deze activiteiten is evenwel zeer onwaarschijnlijk te achten. BELANG VAN DERDEN 102 38 Dit betreft het belang van derden in het vermogen van deelnemingen die volledig zijn geconsolideerd. ACHTERGESTELDE LENINGEN 5 8 Onder dit hoofd zijn opgenomen: 9% Kapitaalobligaties 1977-83/92 5 Betaling van rente en aflossing is achtergesteld op alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van de Nederlandse Scheepshypotheekbank NV. WAARDEPAPIEREN EN NIET-ACHTERGESTELDE LENINGEN 19 480 17 738 Dit hoofd omvat: Obligatieleningen 2 429 2 823 Pandbrieven 3 453 3 814 Euronotes 677 694 Overige leningen en waardepapieren 12 921 10 407 19 480 17 738 Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: 1 jaar 5 789 (3 461) >1 jaar 13 691 (14 277) Onder overige leningen zijn begrepen, middelen opgenomen bij deelnemingen - (165) 57

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 30