ACTIVA (bedragen in miljoenen guldens)19901989 Balanshoofden en toelichting VOORSCHOTTEN TEGEN SCHATKISTPAPIER EN/OF EFFECTEN 422 804 Onder dit hoofd zijn opgenomen de vorderingen, niet zijnde daggeldleningen, voor zover deze gedekt zijn door schatkistpapier en/of effecten. WISSELS 277 307 Onder dit hoofd zijn begrepen de verdisconteerde wissels. Het niet-gerealiseerde disconto is opgenomen onder het hoofd crediteuren. VORDERINGEN OP OF ONDER GARANTIE VAN DE OVERHEID Waarvan op of onder garantie van de: Nederlandse overheid Buitenlandse overheid Hieronder zijn begrepen operational lease contracten voor 200 (259), alsmede 1 918 (-) beleggingen uit hoofde van het verzekeringsbedrijf. DEBITEUREN Onder dit hoofd zijn opgenomen de kredieten in rekening-courant en leningen voor zover ze niet zijn begrepen onder een voorgaand hoofd, alsmede te vorderen interest, provisie en nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen. De kredieten zijn als volgt te verdelen naar zekerheden Hypothecaire zekerheid Garantie van kredietinstellingen Acceptkredieten Overige kredieten Totaal kredieten Overige debiteuren inclusief te vorderen en vooruitbetaalde bedragen Onder de leningen is begrepen naar gemiddelde oorspronkelijke looptijd: Korter dan 2 jaar 11 885 (7 986) 2 jaar en langer 81 102 (74 207) Onder het totaal kredieten zijn voor 1 212 (1 218) operational lease contracten begrepen. Beleggingen uit hoofde van het verzekeringsbedrijf bedragen 574 (-). Het relatieve belang per bedrijfstak kan, voor wat betreft het totaal der kredieten, als volgt worden weergegeven Land- en tuinbouw, bosbouw en visserij Nijverheid Dienstverlenende bedrijven Financiële instellingen Particuliere sector 21 012 19 601 19 635 18 115 1 377 1 486 21 012 19 601 75 670 1 016 536 32 258 109 480 70 667 152 556 26 169 97 544 4 227 113 707 3 110 100 654 27% 11 25% 4% 33% 30% 10% 21% 3% 36% 54 ACTIVA (bedragen in miljoenen guldens) 1990 1989 Balanshoofden en toelichting deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 479 862 Deze post is als volgt samengesteld: Deelnemingen 363 419 Participaties 93 70 Vorderingen op deelnemingen 23 373 479 862 Deelnemingen Boekwaarde per 1 januari 419 215 Verwerving deelnemingen 127 147 Afstoting deelnemingen -/- 206 -/- 4 Overige mutaties 23 61 Boekwaarde per 31 december 363 419 Participaties Boekwaarde per 1 januari 70 31 Verwerving participaties 33 47 Afstoting participaties -/- 7 -/- 4 Overige mutaties -/- 3 -/- 4 Boekwaarde per 31 december 93 70 Vorderingen op deelnemingen Vorderingen per 1 januari 373 109 Mutaties 350 264 Vorderingen per 31 december 23 373 Het stortingsobligo op aandelen bedraagt 11 (6) Een overzicht van de deelnemingen is opgenomen op pagina 62 en 63. ONROERENDE GOEDEREN EN INVENTARIS 4 137 3 681 Deze post is als volgt samengesteld: Onroerende goederen voor eigen gebruik 2 898 2 765 Onroerende goederen niet voor eigen gebruik 396 204 Inventaris 843 712 4 137 3 681 Onroerende goederen voor eigen gebruik Boekwaarde per 1 januari 2 765 2 604 Investeringen 202 230 Desinvesteringen -/- 22 -/- 23 Herwaardering 63 53 Afschrijving en waardevermindering 7- 110 V- 99 Boekwaarde per 31 december 2 898 2 765 Aanschafwaarde 3 272 3 047 Herwaardering 609 621 Cumulatieve afschrijving en waardevermindering 983 -/- 903 Boekwaarde per 31 december 2 898 2 765

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 29