het Pensioenreglement Rabobankorganisatie 1989. Het doel van de regeling is echter ongewijzigd gebleven en voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschikt heid in de zin van de WAO en geeft een aanvulling op de WAO-uitkering. Deze pensioenverplichtingen zijn verzekerd bij de Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie. Gedurende de looptijd van de CAO kan een medewerker, die voldoet aan de leeftijdscriteria in de CAO en die ten minste 10 jaar in het bankbedrijf werkzaam is, vrijwillig vervroegd uittreden rond de leeftijd van 61 jaar. OVERIGE GRONDSLAGEN VAN RESULTATENBEPALING Interest, provisie en andere baten worden ten gunste gebracht van het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Bij de bepaling van de kosten wordt rekening gehouden met nog te betalen en vooruitbetaalde kosten. Bij de bepaling van de belastingen wordt het bedrag van de toevoeging voor ziening algemene bedrijfsrisico's als last in aanmerking genomen. Verder is rekening gehouden met deelnemingsvrijstelling en WIR-premie. De niet-gerealiseerde investeringspremies op onroerende goederen, opgeno men onder crediteuren, worden met ingang van 1988 in maximaal tien jaar ten gunste van het resultaat (afschrijving) gebracht. De afschrijvingen geschieden conform de toelichting op de post onroerende goederen en inventaris. Technische voorzieningen GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTATENBEPALING verzekeringsbedrijf (eigen rekening) SPECIFIEK VOOR HET VERZEKERINGSBEDRIJF Levensverzekering De verzekeringsverplichtingen zijn berekend volgens de netto-methode op basis van recente sterftetafels en op een rekenrente van 4%. Voor een kleine groep verzekeringen is de rekenrente 3,5% respectievelijk 3%. Voor verzeke ringsverplichtingen uit hoofde van Spaar-Optimaal verzekeringsprodukten is de rekenrente gebaseerd deels op 4% en deels op een variabel percentage, afhan kelijk van de aan de verzekeringen gekoppelde hypotheken. Op de technische voorzieningen verzekeringsbedrijf zijn geactiveerde rente standskortingen in mindering gebracht. Deze rentestandskortingen zijn gewaar deerd tegen nominale waarde, verminderd met afschrijving. De afschrijving voor spaarverzekeringen, waarvoor de beleggingen bij Interpolis plaatsvinden, geschiedt in maximaal 9 jaar. Bij verzekeringen waarvoor de beleggingen bij de Rabobanken plaatsvinden wordt de afschrijvingsperiode gelijk gesteld aan de looptijd van de verzekering. Schadeverzekering Voor de hieronder begrepen technische voorziening premies is opgenomen het op het einde van het boekjaar onverdiende deel van de verschenen premies onder aftrek van provisies. In deze voorziening zijn tevens begrepen de verouderingsvoorzieningen voor ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- en ziekengeld-verzekering. Voorts zijn hieronder begrepen de technische voorzieningen schaden, zijnde de voorzieningen voor de nog niet afgewikkelde schaden eigen rekening aan het einde van het boekjaar, rekening houdend met de ten tijde van het vaststellen van de voorzieningen nog niet gemelde schadegevallen betrekking hebbend op het verstreken boekjaar. De vaststelling is geschied, hetzij post voor post, hetzij als benadering hiervan op ervaringscijfers. Tevens zijn hieronder begrepen nog te betalen schaderegelingskosten. De voorziening schaden arbeidsongeschiktheidsverzekering is berekend op actuariële schadereserveringsfactoren (KAZO-grondslagen) met een rekenrente van 4%. Op basis van ervaringscijfers van de eigen portefeuille inzake reactive ring is in combinatie met een (gemiddelde) rekenrente van 4,25% een aanvul lende voorziening opgenomen. 52 Toelichting geconsolideerde balans Balanshoofden en toelichting ACTIVA (bedragen in miljO' KAS EN DAGGELDLENINGEN Hieronder zijn mede opgenomen daggeldleningen ver strekt aan kredietinstellingen en overheid, dan wel aan anderen tegen onderpand van schatkistpapier of effecten. SCHATKISTPAPIER De portefeuille bestaat uit: Nederlands schatkistpapier Buitenlands schatkistpapier Onder dit bedrag is mede begrepen de lopende rente. Van de portefeuille is 300 (-) niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidsstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties. 514 1 833 2 347 650 1 478 2 128 BANKIERS Deze post bestaat uit: Terstond opeisbare tegoeden Niet terstond opeisbare tegoeden 2716 32 817 35 533 1 738 26 987 28 725 Hieronder zijn begrepen operational lease contracten voor 53 (28) De onder dit hoofd opgenomen vorderingen op deelnemingen bedragen 371 (367) EFFECTEN EN SYNDICATEN De portefeuille bestaat uit: Ter beurze genoteerde Obligaties Nederlandse overheid Overige obligaties Aandelen Niet ter beurze genoteerde Overige obligaties Aandelen 10 853 6 488 666 18 007 581 204 785 7 526 4 104 175 11 805 161 46 207 Certificates of deposit en commercial paper 2 595 21 387 1 443 13 455 Onder het bezit is 403 (315) begrepen voor handelsdoeleinden; waarvan opties 1 (-). Verder is 18 389 (11 208) begrepen inzake de beleggingsportefeuille, waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 2 273 - Van de effectenportefeuille is 1 634 (456) niet ter vrije beschikking wegens verstrekte zekerheidsstelling in het kader van transacties op de geld- en kapitaalmarkt alsmede de optiebeurs. 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 28