tegen de contante koers per balansdatum. De hiermee samenhangende koersresul- taten worden verantwoord onder andere baten. Valutatermijntransacties verband houdende met opgenomen en uitgezette gelden, worden gewaardeerd tegen de contante koers per balansdatum. Resultaten uit hoof de van deze transacties worden verantwoord onder interest in verhouding tot het verstreken deel van de looptijd. De overige valutatermijntransacties worden gewaar deerd tegen de op balansdatum geldende marktnotering voor de resterende loop tijd. De al dan niet gerealiseerde valutakoersverschillen worden opgenomen onder andere baten. EFFECTEN EN SYNDICATEN Beleggingsportefeuille De obligaties zijn gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Het verschil met de verkrij- gingswaarde wordt in de balans verantwoord onder debiteuren of crediteuren en in evenredigheid aan de looptijd onder interest in de winst- en verliesrekening ver werkt. Genoteerde aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo boekjaar en incourante aandelen tegen de geschatte opbrengstwaarde. De hieruit voortvloeien de niet gerealiseerde waardeverschillen worden, rekening houdend met belastingla- tenties, gemuteerd op de reserve koersverschillen effecten. Gerealiseerde koersver schillen alsmede niet-gerealiseerde negatieve resultaten, die niet ten laste van de herwaarderingsreserve kunnen worden gebracht, worden in de winst- en verliesre kening opgenomen onder andere baten. Handelsportefeuille De handelsportefeuille is gewaardeerd tegen de laatst bekende koersen ultimo boekjaar. De waarderingsverschillen terzake van de handelsportefeuille worden onder andere baten verantwoord. Opties Genoteerde opties zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoers per balansdatum. Certificates of deposit en commercial paper Voor zover certificates of deposit en commercial paper zijn te beschouwen als kredietverlening, vindt waardering plaats tegen nominale waarde. Voor zover geen kredietverlening komt de waardering overeen met die van obligaties. DEELNEMINGEN Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde aan de hand van de meest recente gegevens. Het aandeel in de resultaten van de deelnemingen wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen onder andere baten. Goodwill, zijnde het verschil tussen de verwervingsprijs en de netto-vermogens- waarde van deelnemingen, wordt in maximaal vijf jaar ten laste van de winst- en verliesrekening (andere lasten) afgeschreven. Het nog niet afgeschreven gedeelte van de goodwill is opgenomen onder debiteuren. De negatieve goodwill ontstaan bij aankoop van deelnemingen wordt rechtstreeks toegevoegd aan de reserves. Overige deelnemingen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde, waaronder is te ver staan de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van nog te maken kosten. De hieruit, ten opzichte van de verkrijgingsprijs, voortvloeiende waardeverschillen worden gemuteerd op de herwaarderingsreserve deelnemingen. Participaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Dividenden worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder andere baten. ONROERENDE GOEDEREN EN INVENTARIS Onroerende goederen voor eigen gebruik De bankgebouwen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde, afgeleid uit de vervan gingswaarde op basis van continuïteit en functionaliteit. Deze vervangingswaarde wordt verkregen door middel van periodieke taxaties, zodanig dat elk gebouw ten minste één keer in de tien jaar wordt getaxeerd. Voor de in het boekjaar niet getaxeerde panden wordt de actuele waarde aangepast met behulp van bouwindex- cijfers. De verandering in de waarde, die het gevolg is van deze waarderingsgrond- 50 slag, wordt ten gunste respectievelijk ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht, rekening houdend met belastinglatenties. Op de actuele waarde zijn afschrijvingen toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op een verwachte levensduur van maximaal 33 1/3 jaar. Bankgebouwen in aanbouw zijn opgenomen tegen de uitgaafprijs. Tijdens de bouw wordt niet afgeschreven. Indien het voornemen bestaat om bepaalde panden te verkopen, worden deze gewaardeerd tegen de getaxeerde opbrengstwaarde onder aftrek van te maken kosten. Afkoopsommen van in erfpacht verkregen gronden worden in maximaal 33 1/3 jaar afgeschreven. Onroerende goederen niet voor De niet-bedrijfsgebonden gebouwen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde, eigen gebruik Actuele waarde betreft de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van te maken kosten; deze wordt verkregen door middel van taxaties. Voor de in het boekjaar niet getaxeerde panden wordt de actuele waarde aangepast met behulp van bouwindexcijfers. Hierop zijn afschrijvingen toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op een verwachte levensduur van maximaal 33 1/3 jaar. Onroerende goederen verkregen uit de afwikkeling van vorderingen zijn opgeno men tegen de verkrijgingsprijs of, indien lager, de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van te maken kosten. Onderhanden bouwprojecten worden verantwoord tegen vervaardigingsprijs of, indien lager, de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van te maken kosten. Ontvangen koopsommen worden hierop in mindering gebracht. Inventaris De inventaris is gewaardeerd tegen uitgaafprijs onder toepassing van jaarlijkse line aire afschrijvingen afhankelijk van de geschatte levensduur. De WIR-premie is in mindering gebracht op de investeringen en naar gelang de afschrijvingstermijnen pro rata parte ten gunste van het resultaat gebracht. VOORZIENING ALGEMENE BEDRIJFSRISICO'S Deze voorziening, die is opgenomen onder crediteuren, heeft betrekking op het alge mene risico dat rechtstreeks of door deelnemingen wordt gelopen uit hoofde van kredietverlening en het overige actieve bankbedrijf. Jaarlijks wordt ten laste van de winst- en verliesrekening aan deze voorziening een bedrag toegevoegd. Bij het vast stellen van deze toevoeging wordt rekening gehouden met de omvang en samen stelling van de kredietportefeuille en met de aard van de overige bankactiviteiten VOORZIENING VOOR LATENTE BELASTING VERPLICHTINGEN Deze voorziening is eveneens opgenomen onder crediteuren en heeft betrekking op de uitgestelde belastingverplichtingen ten gevolge van waarderingsverschillen. Berekening van deze voorziening heeft plaatsgevonden tegen contante waarde. REGELING PENSIOENEN EN VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN Per 1 januari 1989 is het Pensioenreglement Rabobankorganisatie 1989 van kracht geworden. Dit reglement is gebaseerd op het geïndexeerde opbouwsysteem. Bij dit systeem wordt ertelkenjare een gedeelte van het pensioen opgebouwd, dat daarna tot de pensioendatum welvaartsvast wordt gehouden op basis van de algemene loonontwikkeling binnen de Rabobankorganisatie. Voor werknemers, die per 31 december 1988 reeds voor onbepaalde tijd in dienst waren, kent het Pensioen reglement Rabobankorganisatie 1989 een overgangsbepaling. Op grond van deze overgangsbepaling blijft de voor hen geldende pensioenregeling gebaseerd op het eindloonsysteem met levensjarenbeginsel. Per 1 januari 1989 is het arbeidsongeschiktheids-pensioenreglement geïntegreerd in 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 27