Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1990 BATEIM bedragen in miljoenen guldens) Interest Provisie Andere baten 1990 1989 4 721 4 243 737 816 416 165 5 874 5 224 LASTEN Salarissen, pensioen- en sociale lasten Andere lasten Afschrijving op vaste activa 2 474 1 030 350 2 159 884 313 3 356 Bruto-resultaat Toevoeging voorziening algemene bedrijfsrisico's Winst voor belastingen Belastingen Groepswinst Belang van derden Netto-winst 2 020 1 868 626 585 1 394 1 283 420 385 974 898 3 0 971 898 Algemeen Vreemde valuta 48 Toelichting INLEIDING De jaarrekening 1990 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9 en van de Model-Jaarrekening voor krediet instellingen. In de balans wordt afgeweken van de Model-Jaarrekening door toevoeging van een post betrekking hebbende op de technische voorzieningen verzekeringsbedrijf in verband met de consolidatie van NV Interpolis. Alle bedragen in deze toelichting luiden in miljoenen guldens, tenzij anders is ver meld. Indien in de tekst bedragen tussen haakjes zijn vermeld, betreffen deze het voorgaande boekjaar. WIJZIGING IN RUBRICERING EN GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTATENBEPALING Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid worden met ingang van 1990 gewaardeerd tegen actuele waar de, waaronder is te verstaan de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van de nog te maken kosten. Voorheen vond waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. De invloed van bovenstaande wijzigingen op vermogen en resul taat is van ondergeschikte betekenis. Medium Term Notes worden gerubriceerd onder genoteerde c.q. niet-genoteerde effecten en worden niet meer vermeld bij certificates of deposit en commercial paper. Voor zover beslissingen in 1990 hebben geleid tot een andere presentatie, zijn de cijfers van 1989 aangepast, zodat vergelij king mogelijk blijft. GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE In de geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers verwerkt van de aangesloten ban ken, de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken BA, de Rabohypotheekbank NV, Rabobank Nederland alsmede de cijfers van de overige groepsmaatschappijen. De activa, passiva en de resultaten van deze maatschappijen zijn integraal in de 'geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Het belang van derden is als een afzon derlijke post opgenomen. De geconsolideerde balans ultimo 1990 omvat mede de cijfers van de NV Interpolis (verzekeringsbedrijf). In de resultatenrekening zijn verwerkt de resultaten van de NV Interpolis vanaf 1 juni 1990. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTATENBEPALING De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Voor alle activa geldt dat deze zijn gewaardeerd onder aftrek van nodig geachte waardeverminderingen. Agio en disagio wordt opgenomen onder respectievelijk debiteuren en crediteuren en wordt over de loop tijd van de desbetreffende posten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Investeringen in groepsmaatschappijen luidende in vreemde valuta worden gewaar deerd tegen de contante koers per balansdatum. De hieruit voortvloeiende valuta koersverschillen worden naar de reserve waardeverschillen deelnemingen geleid. De overige activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 26