Geconsolideerde balans per 31 december 1990 (na winstbestemming) (bedragen in miljoenen guldens) Kas en daggeldleningen 2 602 Schatkistpapier 2 347 Bankiers 35 533 Effecten en syndicaten 21 387 Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten 422 Wissels 277 Vorderingen op of onder garantie van de overheid 21 012 Debiteuren 113 707 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 479 Onroerende goederen en inventaris 4 137 46 PASSIVA (bedragen in miljoenen guldens) Reserves Belang van derden Groepsvermogen Achtergestelde leningen Aansprakelijk groepsvermogen Technische voorzieningen verzekeringsbedrijf Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen Spaargelden Deposito's Crediteuren Bankiers Overige opgenomen gelden 11 899 102 12 001 5 12 006 5912 19 480 76 984 21 701 35 616 25 844 4 360 201 903 10 184 38 10 222 17 738 70 695 16 533 33 096 22 030 2 107 172 429 Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties Verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke accreditieven Regresverplichtingen uit hoofde van verdisconteerde wissels Verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke faciliteiten 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 25