5 2 I BATEN, LASTEN EN BRUTO RESULTAAT (bedragen in miljarden guldens) 4 3 1 J 1986 1987 1988 1989 1990 Baten Lasten Bruto resultaat Opnieuw was de organi- cooperatief rentebeleid te Met hulp vanuit de Stichting Steun door Rabobanken worden pro jecten van de grond geholpen, waarin zelf werkzaamheid en solida riteit centraal staan. 44 1990 ook de resultaten van het verzeke ringsbedrijf Interpolis zijn opgenomen. Als deze resultaten niet zouden zijn ver werkt, zouden de bruto-resultaten f 1.947 (1.868) miljoen hebben bedragen, een stijging van 4,2 (11,9)%. De groei van onze bruto-winst kon dus geen gelijke tred houden met de bedrijfsomvang. De toevoeging aan de voorziening voor algemene bedrijfsrisico's is, overeen komstig de groei van de bij de private sector uitstaande kredietverlening, ver hoogd tot f 626 (585) miljoen. Met belas tingen was een bedrag gemoeid van f 420 (385) miljoen. De netto-winst steeg met 8,1 (15,4)% tot f 971 (898) miljoen. De ontwikkelingen in het verslagjaar overziende stellen wij vast dat opnieuw een krachtige uitbreiding van ons kre- dietbedrijf werd gerealiseerd. Voorzover thans valt te beoordelen hebben wij onze marktposities in de bedrijvensector zeer goed kunnen handhaven. In de particuliere sector (woningfinancie ringen) konden wij ons aandeel verder verbeteren. De middelenaanwas was zowel in kwali tatieve als in kwantitatieve termen ver heugend te noemen. Wel moest daar voor een relatief hogere rentevergoe ding worden betaald, waardoor de rente marge wordt gedrukt. De provisie inkomsten toonden in het licht van de ontwikkelingen op de diverse deelmark ten een acceptabele stijging. Het stemt tot tevredenheid dat door het samengaan met Interpolis verzekerings activiteiten beter in onze dienstverlening konden worden geïntegreerd. De lastengroei overschreed de mate die op middellange termijn in een gematigd- inflatoir scenario aanvaardbaar is. De met onze bedrijfsactiviteiten verwe zenlijkte resultaten stemden tot tevre denheid, zeker gezien de wijze waarop wij in 1990 ons coöperatieve rentebeleid gestalte hebben gegeven. VOORUITZICHTEN De externe omgeving waarin wij ons bedrijf in 1991 zullen uitoefenen is op tal van punten hoogst ongewis. De onzeker heden zijn nog aanzienlijk groter dan gebruikelijk. Wel is duidelijk dat er van conjuncturele teruggang sprake zal zijn. Naar verwachting zal dit leiden tot een zekere afvlakking in het groeitempo van ons activiteitenniveau. In het verlengde daarvan zal dit ook gelden voor onze baten, terwijl er van een hoog blijvende kostengroei sprake zal zijn. Per saldo lijkt enige verdere groei van het resultaat desondanks mogelijk. Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 1990 van de Rabobankorganisatie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 24