Deelnemingen DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV Het geconsolideerde balanstotaal van De Lage Landen International BV kwam ultimo 1990 uit op f 4,2 (3,8) miljard. Deze dochterinstelling behaalde een netto-winst van f 28,0 (24,2) miljoen. De Lage Landen Financiering BV sloot voor f 0,8 (0,8) miljard aan persoonlijke leningen en doorlopende kredieten af. Het in totaal uitstaande bedrag steeg tot f 1,4 (1,3) miljard. De Lage Landen Factors BV verwezenlijk te een omzet van f 2,3 (2,0) miljard. Het uitstaande debiteurensaldo nam verder toe. In 1990 werd een factoringbedrijf overgenomen met vestigingen in Frankrijk, Italië en Duitsland. De dienst verlening aan het im- en exporterende bedrijfsleven kreeg hiermee een verdere stimulans. De jaarproduktie van De Lage Landen Leasing BV was stabiel op een niveau van f 1 miljard en de portefeuille bleef ongewijzigd f 2,1 miljard. Een oorzaak is de sterk verminderde afzet in de markt voor grotere computer systemen. Compensatie voor deze vor men van achterblijvende ontwikkeling werd gevonden in andere objectleasing en in de gunstige gang van zaken bij de produkten Vastgoedlease en Vendorlease. De aan het laatstvermelde produkt ten grondslag liggende formule -samenwer kingsverbanden van De Lage Landen Groep met grotere leveranciers van investeringsgoederen- blijkt succesvol. De Lage Landen Translease, specialist op het terrein van autoleasing, kende mede als gevolg van gewijzigde fiscale regel geving opnieuw een krachtige groei. De portefeuille uitgedrukt in aantallen auto's nam toe met 35%. De opdrachten van De Lage Landen Incasso BV waren in belangrijke mate afkomstig van de overige werkmaat schappijen van De Lage Landen Groep. Toch werd ook de dienstverlening aan derden uitgebouwd. Het door De Lage Landen enkele jaren geleden ingezette proces van internatio nalisatie verloopt volgens verwachting. In de loop van 1990 werd in Groot- Brittannië een joint-venture aangegaan met Massey Ferguson om in de behoefte aan landbouwwerktuigen op leasebasis te kunnen voorzien. Vanaf begin 1991 worden de leasing- en factoringactiviteiten in België vanuit een nieuwe vestiging verricht. In Duitsland werd in 1989 een aanvang gemaakt met het verlenen van factoring- diensten. De in 1990 opgedane markt- ervaringen zijn positief. in december 1990 nam De Lage Landen Groep haar nieuwe kantoor in Indhoven in gebruik. De Lage Landen 1 nslease maakte als gevolg van de gewijzigde ale regelgeving een krachtige groei door. H< gestegen aantal leningen van Nedship betrof vooral nieuw- bouwfinancieringen bij buitenlandse reders. De activiteiten in Frankrijk zijn van start gegaan door middel van de overname van Centrale Factor SA. Deze factormaatschappij is inmiddels geherstructureerd en ingebed in het net werk van De Lage Landen Groep. Onderdeel van de overname was ook de verwerving van Centrale Factor Italië SA. Naar verwachting zal de inpassing daar van in De Lage Landen Groep in de loop van 1991 kunnen worden afgerond. Teneinde de interne organisatie beter af te stemmen op de groeiende internatio nale activiteiten werd de organisatie structuur aangepast. Vanaf begin 1991 wordt uitgegaan van twee hoofd-pro- duktgroepen: Leasing in de verschillende produktvormen voor financiële dienst verlening gericht op investeringen in vaste activa en financial trade services (onder andere factoring en incasso) voor dienstverlening op het terrein van vlot tende activa. Medio december werd overeenkomstig de planning het nieuwe hoofdkantoor in het centrum van Eindhoven in gebruik genomen. NEDSHIP BANK Na een drie jaar durende vrachtenstij ging kwam er voor de zeescheepvaart in 1990 een reactie. De vrachten bevonden zich in het begin van het jaar weliswaar nog op het goede peil van ultimo 1989, maar de afnemende economische groei, de teruglopende wereldhandel en de vergroting van de wereldhandelsvloot door oplevering van nieuwbouw deden na enkele maanden de prijzen van vrach ten en schepen dalen. De later in het jaar ontstane crisis in het Midden-Oosten en de als gevolg daarvan sterke stijging van de prijzen van olie versterkten deze trend. Het waren vooral de droge bulk en de stukgoedsector van zowel grote als kleine schepen, die te lijden hadden van deze ontwikkelingen. De vrachtenmarkt van de meer gespecialiseerde schepen bleef op een redelijk niveau, terwijl de huren en prijzen voor materieel betrok ken bij de oliewinning op zee aanmerke lijk stegen. Bijna alle reders ondervon den de nadelige invloed van de oplopen de rente, de hoge bunkerkosten en de lage koers van de Amerikaanse dollar. Eind 1990 viel er een lichte verbetering van de vrachtenmarkt te constateren. Voornamelijk door orders voor grote tan kers en containerschepen steeg de wereldorderportefeuille van de scheeps- bouwindustrie in de eerste maanden aanzienlijk. Door de oorlogsdreiging nam de geneigdheid tot investeren later zeer sterk af. In de binnenvaart werden redelijke resul taten behaald. De toekomst ziet er voor deze milieuvriendelijke bedrijfstak, die door de inwerkingtreding van de sloopregeling van een flink deel van haar overcapaciteit wordt verlost, niet slecht uit. Hoewel de handel in schepen minder levendig was dan in 1989, steeg de leningproduktie fors. Het toenemende aantal nieuwbouwfinancieringen vormt hiervoor de verklaring. De produktie betrof overwegend buitenlandse reders en bestond grotendeels uit leningen in vreemde valuta, voornamelijk dollars. Niettegenstaande de koersdaling van deze munt steeg de leningportefeuille met 9,1% tot f 1.593 (1.460) miljoen. Het bruto-resultaat, dat vanzelfsprekend ook de weerslag ondervond van de forse dollardepreciatie, steeg tot f 30,5 (29,6) miljoen. Na de toevoeging aan de voor ziening voor algemene bedrijfsrisico's en na belastingen werd een netto-winst gerealiseerd van f 13,1 (9,8 miljoen. RABOBANK COMPUTERDIENSTEN BV In 1989 kwamen besprekingen op gang van het computerservicebedrijf Rabobank Computerdiensten BV (RCD) met Agridata en Covam om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Daarop volgende onder handelingen zijn uitgemond in het besluit tot fusie per 1 juli 1990. Agridata heeft een belang van 43% in het nieuw gevormde 'Centrum voor Agri Informatisering BV', terwijl Covam 25% en Rabobank Nederland middellijk 32% bezitten. Door dit samengaan kon één krachtig automatiseringsbedrijf op agrarisch gebied van voldoende omvang worden gerealiseerd. 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 22