binnen de organisatie. Een voorbeeld zijn de acht Managementconferenties die in het voorjaar van 1990 werden georganiseerd. Voor dezelfde doelgroep, de directeuren van de aangesloten ban ken en het management van Rabobank Nederland, worden begin 1991 conferen ties georganiseerd over de uitwerking van het vernieuwde sociaal beleid. Om het ziekte\ laag te houden wordt een preventief beleid gevoerd mede door een bedrijfsgezondheidszorg- op-maat. In 1990 zijn totaal 234 jeugdigen boven de formatie aangesteld op basis van een gemengde leer-arbeidsovereenkomst. In het kader van het leerlingenwezen vol gen zij de opleiding tot Commercieel Administratief Medewerker Bankbedrijf. Daarnaast is in interbancair verband ook aandacht besteed aan het scholen van werkzoekende academici voor startfunc ties in het bankbedrijf. Aan het einde van het verslagjaar von den voor de bestuurders van de aange sloten banken tweeënveertig ééndaagse conferenties plaats met als thema 'De bestuurdersrol in een veranderende Rabobank'. Bijna 80% van alle bestuur ders nam aan deze themaconferenties deel. Ook de Basisconferentie voor bestuur ders mag zich in een grote belangstel ling verheugen: ruim 150 bestuurders namen aan de Introductiedagen deel en bij de basismodules was er sprake van bijna 1400 deelnemersdagen. INFORMATICA In het voorjaar van 1990 werd volgens plan het project 'Informatica integratie' afgerond. Dit project voorziet in de toe wijzing van de verantwoordelijkheden op het gebied van informatica aan de produktgerichte eenheden van Rabobank Nederland. Daardoor is een grotere slagvaardigheid en een meer cliëntgerichte oriëntatie gewaarborgd. Op centraal niveau worden door de Centrale Dienst Informatica (CDI) deze eenheden met diensten ondersteund, die op basis van doelmatigheid, schaalvoor delen en/of schaarse deskundigheid niet decentraal zijn te beleggen. Voor de sturing en coördinatie van de informatica op strategisch niveau is in het eerste kwartaal van 1990 de Informatica Beleidsraad geïnstalleerd. Deze raad opereert op (Hoofd-)directie niveau en heeft ten doel een informatica- beleidskader voor de organisatie tot stand te brengen en te handhaven. Hiertoe behoort onder meer het beschrij ven van bedrijfsstandaarden voor hard ware, voor de ontwikkeling van software en voor telecommunicatie. In 1990 is het telecommunicatieverkeer via het Rabobank Telecommunicatie Netwerk (RTN) in vergelijking met het voorafgaande jaar met 70% toegeno men. Deze groei is vooral afkomstig van het toenemend aantal geld- en betaal automaten en het sterk gestegen gebruik daarvan. Een belangrijke verandering in het hard- warebeleid betreft de keuze van Personal Computer systemen van Olivetti, veelal te koppelen aan een Local Area Network (LAN) omgeving. In 1990 werd een stan daard ontwikkeld voor het op efficiënte wijze invoeren en toepassen van LAN- technologie binnen Rabobank Nederland. In het eerste halfjaar van 1990 zijn de basisfuncties voor de eerste versie van het Laura-project (lokale automatisering Rabobanken) vastgesteld. Dit project behelst de invoering van de Olivetti-sys- temen binnen de Rabobankorganisatie. De bouw van de eerste versie is inmid dels zover gevorderd dat begonnen is met de integratietesten. Volgens plan zal de eerste proefbank in mei 1991 van Olivetti-apparatuur worden voorzien. Het Internet-project vormt de basis voor de geïntegreerde administratie- en infor matievoorziening binnen het Centraal Bankbedrijf. In 1990 zijn twee onderde len geïmplementeerd. De Internet-admi- nistratie verzorgt nu, naast vreemde 'De bestuurdersrol in een veranderende Rabobank' vormde het thema van 42 ndaagse conferenties voor bestuurders. Het interne telecommuni catieverkeer nam met 70% toe. De infrastruc tuur zal op deze ontwik kelingen steeds vooruit moeten lopen. FUSIES EN VESTIGINGEN In het verslagjaar waren 59 aangesloten banken betrokken bij een fusie. Het totaal aantal fusies bedroeg 28 (23), want in drie gevallen besloot een drietal banken in één nieuwe bank op te gaan. Het aantal plaatselijke banken nam daar door af tot 851 (882). Aan het einde van het verslagjaar bedroeg het aantal bedieningspunten 3.208 (3.240). Deze daling is de resultan te van een afname van het aantal kanto ren tot 2.144 (2.192) en een geringe toe name van het aantal zittingen. Het aantal buitenlandse vestigingen nam toe tot 35 (30). In het verslagjaar zijn wederom aanzien lijke investeringen gedaan in apparatuur in de computercentra in Zeist en Best. Deze investeringen waren noodzakelijk om de groei van het aantal transacties in onder meer het betalingsverkeer te kun nen opvangen. Daarnaast zijn de moge lijkheden verbeterd om in calamiteitssi tuaties en gedurende langere onder houdsperiodes te kunnen uitwijken naar reservecapaciteit. Hiermee wordt de beschikbaarheid van de bancaire pro- dukten en diensten op een nog hoger peil gebracht. valuta (FX) transacties, ook deposito's en leningen in Nederlandse guldens en in vreemde valuta's.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 21